Eugenijos Jasiūnienės šviesulys

2018-09-07 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Eugenija Jasiūnienė su šeima ir svečiais. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį trečiadienį Biržų pilyje kupreliškietei Eugenijai Jasiūnienei Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius Krasauskas įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį. Šešis vaikus dorais žmonėmis užauginusią mamą, močiutę, promočiutę į šventę atlydėjo didelis būrys šeimos narių. Eugenija Jasiūnienė  be perstojo dėkojo jos pagerbti susirinkusiems svečiams ir su begaline meile žvelgė į vaikus, anūkus proanūkius.

Eugenija Jasiūnienė – turtinga: jos šeimoje du sūnūs, keturios dukros, dešimt anūkų ir keturiolika proanūkių. Devyniasdešimt trejų Eugenija stebina humoro jausmu, jos veidas spinduliuoja šviesą, gerumą, meilę ir dėkingumą. Mama, mamyte, močiute, babute, baba, geroji, mieloji… Taip į Eugeniją Jasiūnienę kreipėsi jos artimieji.

Į šventę Eugeniją Jasiūnienę atlydėjo sūnūs Kęstutis ir Algis, dukra Dalia, marti Regina, anūkai: Jurga su vyru Ramūnu, Vilma su draugu Arnoldu, Silvija, Tadas, Dainora, proanūkiai Martynas, Liudas, Augustė, Ūla, Markas. Šventėn negalėjusios atvykti dukros Vilija, Virginija ir Birutė žinutėmis ir skambučiais mamai siuntė linkėjimus.

Šventę pradėjusi vicemerė Irutė Varzienė dėkojo Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei už gražią iniciatyvą pagerbti motiniškumą – medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanoti penkis ir daugiau vaikų dorais žmonėmis užauginusias mamas.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį Eugenijai Jasiūnienei įteikė Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius Krasauskas. Editos Mikelionienės nuotr.

Medalį Eugenijai Jasiūnienei įteikė Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius Krasauskas. Eugenija Jasiūnienė dėkojo Prezidentei už įvertinimą, visiems susirinkusiems – už jai dovanotą šventę. Moteris sakė esanti labai laiminga. Visiems linkėjo sveikatos ir gerų darbų.

Vicemerė prisiminė, kaip Eugenijos šeima sukruto po gaisro Kupreliškio bendruomenės namuose. Kęstutis, nors gyvena Anykščiuose, iškart pasiūlė pagalbą. Eugenijos dukros atnaujino Kupreliškio bažnyčios skulptūras.

I.Varzienė pacitavo spaudoje skaitytus Eugenijos Jasiūnienės žodžius apie persikraustymą į Kupreliškį: „Iš lentų surinkom gryčią, vaikus atsivežėm vežimu, suguldėm po stalu. Vyras darbštus buvo, todėl ir tiek daug vaikų“.

Mero Valdemaro Valkiūno sveikinimas. Editos Mikelionienės nuotr.

Meras Valdemaras Valkiūnas paminėjo, kad Eugenija Jasiūnienė yra kilusi iš Valentų kaimo, kurio jau nebėra. Meras sakė, jog bendromis jėgomis su Jasiūnų šeima atkurs kaimą. Jis džiaugėsi, kad tokia graži šventė tokia gražia proga vyksta Pilyje.

Vienas paskui kitą močiutę sveikino anūkai. Močiutę priglaudęs už jos šilumą dėkojo Tadas. Anūkė Jurga prisiminė vaikystės vasaras Kupreliškyje, kai nedidelėn, vos dviejų kambarių gryčion, suvažiuodavo visi dešimt anūkų. Babutė visuomet rasdavo kur visus suguldyti, visada laukdavo visų dešimties. Užaugę anūkai susirado antras puses ir vežė ne tėvams, o babutei parodyti.

– Mūsų babutė iki šiol yra šviesulys. Ji kas vakarą už mus meldžiasi ir todėl mes puikiai gyvename, – sakė Jurga.

Anūkė Vilma sakė, jog ji paskutinė išsikraustė iš Kupreliškio. Jos kartu su baba laukdavo iš miesto išbalusiais žandais nuo deguonies trūkumo suvažiuojančių pusbrolių ir pusseserių. Kartu ta proga kepdavo bandeles. Vilma prisipažino: iki šiol jos visi sapnai iš Kupreliškio.

Silvija juokėsi prisiminusi, kaip baba virtuvėje ją mokė šokti. Anūkės sugebėjimus tąkart ji įvertino taip: „Šoki kaip kirvis“.

Dukra Dalia mamai dėkojo už vertybes: meilę žmonėms, tikėjimą, dvasingumą. Editos Mikelionienės nuotr.

Dukra Dalia pasakojo, jog iš namų su sese išvažiavo labai anksti, nes įstojo į Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą. Ir tik tuomet, kai sulaukė savo vaikų, suprato mamos ašaras, išlydint sostinėn. Ir dabar, važiuodama pas mamą, Dalia bendradarbėms sako, kad važiuoja namo. Nes pas mamą yra jos namai. Dalia dėkojo mamai už vertybes: meilę žmonėms, dvasingumą, tikėjimą, sugebėjimą bendrauti su aplinkiniais.

Sūnaus Kęstučio gerklėje žodžiai strigo nuo dėkingumo ašarų mamai. Sūnus Algis prisiminė, kad ant mamos kelių sėdėjo dar ir gerai paūgėjęs.

Irutė Varzienė Eugenijai Jasiūnienei perdavė linkėjimus nuo kunigo Vidmanto Karecko, kuris negalėjo atvykti į šventę.

Seniūnijos vardu Eugeniją sveikino Rita Valbasienė, bendruomenės – Danutė Einorienė ir Rasa Valintelienė. Danutė dėkojo Eugenijai Jasiūnienei už tai, kad taip išgarsino Kupreliškio kaimą.

Šventėje dainavo Ievos Morkūnaitės mokinės.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Eugenijos Jasiūnienės šviesulys”

  1. Alma Mirzienė parašė:

    Didžiuojuosi, kad mano draugės,kolegės,gabios keramikės Virginijos Jasiūnaitės-Juršienės MAMA pagaliau gavo GARBINGĄ,JOS vertą apdovanojimą ,,UŽ NUOPELNUS LIETUVAI-SVEIKINU O MAMUTEI leiskit šiandieną palinkėti laimingiausių dienų ! Tegul džiaugsmas ir liejas,ir skamba Kaiptaurė,kaip akordai dainų… Ir širdis tegul skausmo nežino, Tegu ji nepavargsta kely- Tenebūna skaudžių praradimų, Te pavasariai lydi žali !!!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.