Panevėžyje du nauji pareigūnai prisiekė dirbti Tėvynės labui

2018-08-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Rugpjūčio 1-ąją Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate prisiekė du nauji policijos pareigūnai: Irmantas Sabaliauskas ir Šarūnas Pečiulis. Jie papildys policijos gretas ir sieks tarnyboje realizuoti įgytas žinias bei nuolat tobulėti.

„Prisiekti gyvenime galima tik du kartusׅ“ – šmaikščiai policijos pareigūnų priesaikos ceremoniją pradėjo Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas M. Ambraziūnas atliekantis viršininko funkcijas.

Pasižadėjusius ištikimai ir sąžiningai tarnauti Lietuvos Respublikai, ginti visuomenės interesus policijos pareigūnus palaimino policijos kapelionas Eugenijus Troickis, kuris linkėjo tarnyboje neprarasti tikėjimo.

Irmantas tapti policijos pareigūnu svajojo dar vaikystėje, uoliai siekė savo svajonės,  todėl ši diena jam ypatingai džiugi. Pasakojo, kad ši profesija žavi ir labiausiai traukia kasdieniais iššūkiais, galimybe padėti žmonėms realizuoti savo teises. Pareigūnas dirbs Biržų policijos komisariate Veiklos skyriaus tyrėju. Paskyrimu džiaugiasi, nes yra kilęs iš Biržų krašto, todėl šis artimas ir gerai žinomas.

Šarūnas svajojo apie nemonotonišką darbą, todėl neabejoja, kad jo sprendimas tapti policijos pareigūnu teisingas. Vaikinas teigia, kad yra patriotas, todėl jį motyvuoja galimybė padėti Tėvynei ir jos žmonėms. Šarūnas labai veiklus: nuo pat pirmojo kurso Mykolo Romerio universitete Viešojo saugumo fakultete buvo grupės vadu, aktyviai veikė studentų atstovybėje. Naujasis pareigūnas užims Panevėžio apskr. VPK Panevėžio m. ir r. PK Veiklos skyriaus tyrėjo pareigas.

Pavojai priesaikos žodžius ištarusių pareigūnų negąsdina, nes noras padėti žmonėms daug didesnis. Vyrai žadėjo tarnyboje negailėti jėgų, dirbti uoliai ir atsakingai, linkėjo sau saugios tarnybos: gebėti apginti save, kad apgintų kitus.

Panevėžio AVPK inf.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.