Įteikta Antano Macijausko premija

2018-08-05 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

2018 metų A.Macijausko premijos laureatė Živilė Kavaliauskaitė

Biržų miesto šventės metu iškilmingai įteikta Antano Macijausko premija. Antano Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo kasmetinę premiją skiria Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Antano Macijausko premija skiriama žurnalistui už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse per kalendorinius metus) arba iniciatyvas (įvykdytas per kalendorinius metus), ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai.

Premijos laureate tapo Šiaulių žurnalistė Živilė Kavaliauskaitė už knygą ,,Trispalvė Irkutsko karštyje.“

Ž. Kavaliauskaitės knyga „Trispalvė Irkutsko karštyje“ parašyta po 2013 metų vasarą vykusios lietuvių kelionės į Sibirą – lietuvių tremties vietas. Keliautojai Sibire tvarkė tremtinių kapus, lankė tautiečius, o žurnalistė Ž. Kavaliauskaitė, nors į kelionę bloknotą ir diktofoną įsidėjo tik dėl to – „o gal prireiks?“ be bendrų darbų, dar neišvengiamai tapo kelionės metraštininke.
Grįžusi iš 12 dienų kelionės Irkutsko srityje ji „Šiaulių kraštui“ parengė 13-os dalių reportažų ciklą. Vos išspausdinus pirmuosius tekstus laikraštyje, pasipylė skambučiai, laiškai iš atpažinusių artimųjų ar kaimynų kapus, vardus, pavardes, gyvenusių tose tremties vietose žmonių ir jų palikuonių. Skaitytojai norėjo sužinoti daugiau detalių, pasidalinti savo istorijomis.
Parengusi straipsnių ciklą, Ž. Kavaliauskaitė ėmėsi ir mokslinės veiklos – parašė puikiai mokslininkų įvertintą magistro darbą „Trėmimų refleksija atminties tyrimuose. Saviidentifikacijos problema“.
 
Parengta pagal LŽS inf.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.