Prisiminimai

2018-07-31 | Kategorija: Trumpės

Gal ir ne viską gyvenime dariau, kaip norėjau, bet beveik nieko nesigailiu. Ir vis dėlto – kad galėjau užrašyti senelio, visą gyvenimą dirbusio mokytoju, o nuo 1940 m atvykusio mokytojauti į Vilnių, mamos, vėlyvojo pokario ir atšilimo Vilniaus linksmos bohemos dalyvės, pasakojimus, o neužrašiau – tai dažnai save pabaru. Taip, jie yra kažkur atminty tie pasakojimai, bet ir ką? Ar jie beturi kokios vertės?  ,, Praeitis n e t  i k s l i. Kas ilgai gyvena, žino, kaip viskas, ką regėjo savo akimis, apaugo paskalomis, legendomis, didinančiais arba menkinančiais gandais. “Buvo visiškai ne taip!” – norėtų sušukti, bet nesušuks, nes būtų matyti tik judančios lūpos ir negirdėti balso,” – esė ,,Praeitis” liūdnai konstatavo Č.Milošas. O jei praeitis dar ir ne tavo, o kitų, tegu ir artimų žmonių istorijos, prisiminimai, vertinimai? 

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.