Biržiečiai Gyvojo Rožinio draugijos kongrese Joniškėlyje

2018-07-31 | Kategorija: Palėpė

Biržiečiai maldininkai prie Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios su šios bažnyčios klebonu Virgilijumi Liuima. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Liepos 28 dieną Pasvalio dekanate Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XIV kongresas „Aš esu Jūsų artimas“. Biržų dekanatui kongrese atstovavo ir 102-ojo gimtadienio laukianti Kupreliškio parapijos Gyvojo Rožinio narė Liucija Kučinskienė.

Į kongresą biržiečių piligrimų grupė, vadovaujama Biržų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovės Zitos Sabeckaitės atvyko pirmoji. Biržiečius linksmai sutiko ir bažnyčios bei parapijos džiaugsmus ir rūpesčius trumpai pristatė biržiečiams pažįstamas dvasininkas – Joniškėlio parapijos klebonas Virgilijus Liuima. Klebonas daug metų patarnavo Biržų dekanato Papilio, Kvetkų ir Kupreliškio parapijų tikintiesiems. Biržiečiai pirmiausia skubėjo pasimelsti į bažnyčią, paskui apžiūrėjo šventorių, malda pasveikino šventoriuje Viešpaties ramybėje besiilsinčius kunigus, pabendravo su paslaugiais parapijos savanoriais ir netrukus jau sveikinosi su maldos bičiuliais – kitų Panevėžio vyskupijos dekanatų Gyvojo Rožinio draugijų delegacijomis.

Susirinkusius į kongresą bažnyčioje pasveikino parapijos klebonas Virgilijus Liuima, Panevėžio vyskupijos Utenos dekanas, Gyvojo Rožinio draugijos Dvasios vadovas, kunigas Remigijus Kavaliauskas. Kongresas prasidėjo Švenčiausiojo sakramento adoracija. Katechezę apie 10 Dievo meilės žodžių (įsakymų) vedė Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Buvo puiki proga įtaigiai pažvelgti, atnaujinti ir praplėsti supratimą kaip per kasdieninį mūsų gyvenimą  Dievo meilės žodžiai ateina į mūsų širdis ir praveria mums Dangų. Po katechezės kun. teol. dr. R. Norkus visus pakvietė į procesiją Šv. Rožinio maldai šventoriuje aplink bažnyčią su Švč. Mergelės Marijos Rožinio ketvirtąja dalimi – „Garbės slėpiniai“. Prie kiekvienos stotelės skambėjo giesmės Švč. Mergelei Marijai.

Iškilmingas šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai. Ganytojas pasidžiaugė galingos Rožinio maldos vaisiais: kongrese dalyvauja daugiau kaip 800 maldininkų. Iš jų 724 iš Panevėžio vyskupijos: Anykščių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Utenos, Zarasų, Panevėžio, Biržų dekanatų. Gausiausia delegacija, 171 maldininkas, atvyko iš artimiausio, Pasvalio dekanato. Biržiečiai – irgi tarp aktyviausių. Biržiečių delegaciją ir visą Gyvojo Rožinio kongresą papuošė 102 gimtadienio laukianti draugijos narė Liucija Kučinskienė iš Kupreliškio parapijos. Šimtametė į kongresą atvyko lydima duktrers Zitos Vaitaitienės ir anūko Rimvydo Vaitaičio. Maldininkę kongreso dalyviai pagerbė garsiais plojimais. Taip pat sulaukta svečių iš kitų vyskupijų: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Telšių vyskupijų.

Tarp kongreso dalyvių – 102 gimtadienio laukianti Gyvojo Rožinio narė Liucija Kučinskienė (dešinėje) atvykusi iš Biržų dekanato Kupreliškio parapijos po šv. Mišių jautėsi žvaliai. Šalia jos dukra Zita ir anūkas Rimvydas. Reginos Vaičekonienės nuotr.

– Per 14 metų Gyvasis Rožinis nuėjo didelį ir brandų kelią, sujungė tikinčiuosius į didžiulę šeimą.  Dievo palaima ir stiprybė visai parapijai – Gyvojo Rožinio grupelės. Malonu, kai vizito metu parapijų klebonai pristato savo dekanato grupeles, jomis džiaugiasi. Dievas nepaliauja ne tik mūsų stebinti. Jis – mūsų stiprybė. Jis prašo ir laukia, kad mes būtume Jam ištikimi, – kalbėjo vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir atkreipė dėmesį į Švč. Mergelę Mariją, Kūrėjo motiną, Jos gyvenimą ir ištikimybę nuo džiaugsmo iki golgotos, juodžiausios valandos. Dievo Motina tikėjo: jos Sūnus prisikels.

Vyskupas L. Vodopjanovas OFM tikinčiuosius kvietė pasinaudoti galimybe ir nepraleisti progos rugsėjo mėnesį pasimatyti ir pasimelsti kartu su Popiežiumi. O prieš tai, rugpjūčio mėnesį tikinčiųjų lauks tradicinė iškilmė – Žolinės atlaidai Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė Nijolė Gilienė pasidžiaugė Joniškėlio parapijos tikinčiųjų susitelkimu, labai gražiai kongresui išpuošta, vainikuota bažnyčia. Kongreso dalyviai bažnyčioje nesutilpo, bet jiems buvo sudaryta galimybė Dievo žodžio klausytis šventoriuje. Visiems suolų užteko. Giesmes giedojo Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios choras (vargonininkė Jolanta Giedraitienė). Pasak N. Gilienės, šiuo metu Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija jungia daugiau kaip 7 tūkstančius Gyvojo Rožinio narių. Draugija plečiasi. Vyresnioji karta iškeliauja į Amžino Tėvo namus, bet jų vietoje Dievas duoda naujų narių. Draugija jaunėja.

Kongresą transliavo Marijos radijas, todėl kas neatvyko dėl ligos, negalios ar kitų svarbių priežasčių, maldoje jungėsi kartu.

Po šv. Mišių tradiciškai buvo pasodintas atminimo medelis. Iš šventoriaus visi patraukė į parką, kur laukė agapė ir nuotaikingas vietos muzikantų koncertas.

XV Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresas kitąmet lauks Ramygalos dekanate.

 Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.