Apie kaktusą

2018-07-31 | Kategorija: Trumpės

Augo pas mus kaktusas, toks tarsi su zuikio ausim. Vasarą jis būdavo išnešamas į balkoną pasimėgauti saulės voniomis. Balkonas buvo pietinėj pusėj, tad kaktusas galėjo galėjo didelę dalį dienos šildytis saulėje. Laistydavo jį mama egzotiškai: išnešdavo puskibirį vandens ir šliukšteldavo tiesiai ant viso augalo. Į mano nuostabą dėl šitokio laistymo būdo  ji , pūsdama dūmą, kuo ramiausiai atsakė: ,,Matai, Meksikoje (buvo nusprendusi, kad kaktuso tėvynė Meksika. Taip ir yra) jie taip auga: būna labai sausa, o paskui liūtis. Tai aš noriu, kad jam būtų kaip namie.” Ir tikrai: – ,,meksikonas” augo ir į plotį, ir į aukštį, plėšdamas vazoną ir beveik visą vasarą žydėdamas.

 

 

selonija.lt

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.