Prezidentė paskyrė teisėją Biržams

2018-07-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą dėl septynių apylinkių teismų teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas.

Šalies vadovė pabrėžė, kad teisė vykdyti teisingumą valstybės vardu yra atsakinga misija ir itin didelio pasitikėjimo ženklas. Todėl šiandien išsakyti priesaikos žodžiai garbingai ir sąžiningai vykdyti teisingumą turi būti įprasminti kasdieniame teisėjo darbe. Tai – kiekvieno teisėjo įsipareigojimas Lietuvai ir jos žmonėms.

Tarp paskirtųjų teisėjų – ir Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys.

Visiems naujai prisiekusiems teisėjams Prezidentė palinkėjo būti nepriklausomiems, atliekant savo darbą vadovautis ne tik įstatymu, bet ir sąžine, vykdant teisingumą tarnauti žmogui ir valstybei.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.