Keturi šimtukai – vienam absolventui

2018-07-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Antradienio rytą paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos ir biologijos valstybinių egzaminų rezultatai. „Saulės“ gimnazija didžiuojasi dvylikos šimtukų kraičiu. Visų keturių disciplinų egzaminus šimtukais išlaikė Lukas Naktinis.

Tik vienu šimtuku nuo jo atsiliko Milda Variakojytė, kurios žinios įvertintos trimis šimtukais: biologijos, matematikos ir anglų kalbos. Žavinta Kakčiukaitė šimtuką gavo už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Anglų kalbos egzaminą šimtukais išlaikė Domantas Andrijauskas, Goda Aukštikalnytė, Mantvydas Likas, Kornelija Šataitė.

„Saulės“ gimnazijoje lietuvių kalbos egzaminą laikė 126 kandidatai, iš kurių 7 egzamino neišlaikė. Iš 129 laikiusiųjų matematikos egzaminą jo neišlaikė 20. Anglų kalbą laikė 134 ir visi egzaminą išlaikė, biologiją laikė 62 kandidatai ir visi išlaikė.

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje lietuvių kalbos egzaminą išlaikė visi šeši jį laikiusieji abiturientai. Matematiką iš šešių išlaikė tik trys. Anglų kalbos egzaminą laikė dešimt abiturientų, vienas neišlaikė. Aukščiausias įvertinimas – 90 balų. Biologijos egzaminą laikė aštuoni abiturientai ir visi išlaikė.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centre anglų kalbos egzaminą laikė 22, vienas iš jų egzamino neišlaikė, aukščiausias įvertinimas – 98 balai. Biologiją išlaikė du egzaminą laikę kandidatai. Matematiką laikė 20, iš jų devyni egzamino neišlaikė. Lietuvių kalbos valstybinio egzamino nelaikė nė vienas kandidatas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.