2019-ieji metai paskelbti Laikinosios sostinės atminimo ir Jono Žemaičio-Vytauto metais

2018-07-02 | Kategorija: Visuomenė

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais sukanka 100 metų, kai 1919 m. sausio 2 d. iš okupuoto Vilniaus pasitraukė Laikinoji Vyriausybė ir Kaunas de facto tapo Lietuvos Valstybės institucijų darbo vieta, todėl iki šiol yra simboliškai vadinamas „Laikinąja sostine“, nusprendė 2019-uosius paskelbti Laikinosios sostinės atminimo metais.

Nutarime akcentuojamas labai svarbus Kauno miesto indėlis 1919–1939 metais Lietuvos istorijos laikotarpiui, kai Kaunas, tapęs Laikinąja sostine ir svarbiausiu Lietuvos miestu, kuriame susirinko Steigiamasis Seimas, buvo Lietuvos valstybės išlikimo garantu.

„Kauno miestas du dešimtmečius nepriekaištingai atliko Lietuvos Valstybės įtvirtinimo diplomatines funkcijas, be to, jame formavosi moderniosios lietuvių istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, paveldo tradicijos bei stiprėjo tautinės tapatybės identitetas, susiformavo Europoje jau pripažintos modernizmo architektūros tendencijos, kurių neabejotina įtaka išlieka ir šiuolaikinei Lietuvos architektūrai bei kultūrai“, – pabrėžiama dokumente. Dokumente taip pat išskiriamas išskirtinis Kauno miesto ir jo istorijos vaidmuo Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos bei demokratinės valstybės tęstinumui ir Lietuvos Valstybės atkūrimui.

Priimtu Seimo nutarimu Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Laikinosios sostinės atminimo metų komisiją, kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Laikinosios sostinės atminimo metų minėjimo programą, ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Taip pat, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais sukanka 110 metų, kai gimė su sovietų okupacija kovojęs Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas ir 70 metų nuo 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo, Seimas nusprendė paskelbti 2019-uosius Jono Žemaičio-Vytauto metais.

Dokumente pabrėžiamas Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo – partizaninio karo svarba kovojant su sovietų okupacija, taip pat Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos, kaip konstitucinės reikšmės dokumento, užtikrinančio Lietuvos valstybės tęstinumą, bei Jono Žemaičio-Vytauto kaip tuomečio Lietuvos valstybės vadovo vaidmens, svarba.

Priimtu nutarimu Seimas Vyriausybei pasiūlė sudaryti Jono Žemaičio-Vytauto metų komisiją, kuri iki 2018 m. spalio 1 d. parengtų Jono Žemaičio-Vytauto metų programą, ir numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.