Velniakalnyje įsikūrė velnias

2018-06-26 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Editos Mikelionienės nuotr.

Rinkuškių bendruomenės entuziastų dėka atgyja Juodelių piliakalnis, žmonėse vadinamas Velniakalniu. Joninių išvakarėse čia apsigyveno nepiktas velnias. Taip savo kūrinį – stogastulpį su velniu, ant pečių su savimi atsinešusį namą, juokavo drožėjas tautodailininkas Vidas Jatulevičius. Joninės ant Velniakalnio buvo tikros, tradicinės, puikioje gamtos apsuptyje, ten, kur kažkada glaudėsi mūsų protėviai.

Šventės siela – „Siaudela“. Editos Mikelionienės nuotr.

Penktadienio vakarą Rinkuškių bendruomenė kvietė biržiečius Jonines pasitikti Velniakalnyje: pašokti, padainuoti prie laužo kartu su „Siaudela“, išsiburti, paragauti žuvienės, užkąsti duonelės ir atidengti naują stogastulpį. Koks Velniakalnis, jei jame negyvena velnias? Ir Širvėnos seniūnija, ir Rinkuškių bendruomenė plušo, kad Velniakalnis šventės dalyvius pasitiktų nušienautas, pasipuošęs, patrauklus. Rinkuškių bendruomenė Velniakalnį papuošė iš ąžuolo pintu skaičiumi 100, taip pagerbdama mūsų šalies gimtadienį.

Tačiau grėsmingas debesis ir prapliupęs retas šią vasarą svečias lietus grasino išbaidyti šventę. Nepavyko. Artėjant šventės valandai, debesis išsisklaidė, nušvito saulė, Velniakalnį apjuosė vaivorykštė. Vidas Jatulevičius juokavo: saulę prikvietė nepiktas jo išdrožtas velniūkštis.

Burtis prie laužo Joninių šventės dalyvius kvietė „Siaudela“: muzika, dainomis, poezijos posmais, Velniakalnio legendos eilutėmis. Suliepsnojus Joninių laužui, „Siaudela“ kvietė šokti: mokantieji kvietė nemokančius. Šoko tradicinius mūsų tautos šokius kelios kartos: ir vaikai, ir jų tėvai, ir seneliai, ir iš Pasvalio šventėn atvažiavę svečiai.

Rinkuškių bendruomenės moterys ir vyrai kvietė ragauti žuvienės, užkąsti duonos. Pasistiprinusius Danutė Nindriūnaitė būrė žolynais, o vaikus linksmino įvairiais žaidimais.

Stogastulpio Velniakalnyje autorius vabalninkietis Vidas Jatulevičius. Editos Mikelionienės nuotr.

O tuomet atėjo laikas pasirodyti linksmajam velniūkščiui: nuo stogastulpio buvo nudengta marška. Velnias ant pečių laikė pakrypusį namuką. Stogastulpio autorius komentavo: kur yra velnias – tiesių linijų būti negali. Kadangi velniūkštis drožėjo namuose jau prikrėtė eibių, jis jį atgabeno Velniakalnin. „Jei velnias pasidarys piktas, pasakykit, išsivešiu“, – juokavo Vidas Jatulevičius. Rinkuškių bendruomenei jis siūlė įkurti Velnių kalną. Jei yra Raganų kalnas, angelų kalnai, kodėl negalėtų atsirasti ir Velnių kalnas? Už velnią Velniakalniui skulptūros autorius buvo vainikuotas žolynais, o jo mūzai žmonai įteikta žolynų puokštė.

Editos Mikelionienės nuotr.

Rita Venskūnienė papasakojo legendą. Vienas neturtingas Rinkuškių gyventojas atėjo į Velniakalnį lobio ieškoti. Kasė duobes, kai iš vienos išlindo velnias. Jis ir sako rinkuškiečiui: jei nori praturtėti, griebk už rago, pasuk šešis kartus prieš laikrodžio rodyklę ir timptelėk už barzdos. Žmogus taip ir padarė. Pradėjo jam plaukti turtai. Ir iki šiol tas žmogus yra turtingiausias Rinkuškių gyventojas.

Editos Mikelionienės nuotr.

Dar ilgai šoko Joninių šventės dalyviai, pasipuošę vainikais. Jiems šypsojosi nepiktas velnias. Po to visi nusifotografavo ant Velniakalnio. Ilgam prisiminimui.

Svečiai iš Pasvalio kvietė biržiečius šventę pratęsti Pasvaly, kur ant upės vandens pasvaliečiai ruošė Joninių misteriją.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.