Pritarta siūlymui įvesti mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelį ir keisti mokyklų finansavimą

2018-06-26 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Šiandien Seimas po svarstymų pritarė siūlymams nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelį ir pataisoms taikyti naują mokyklų finansavimo modelį – bazinių ugdymo lėšų finansavimo krepšelį.

Nuo ateinančių mokslo metų atlyginimai mokytojams bus pradėti skaičiuoti, kaip ir daugumai dirbančiųjų: už etatą, nebe už atskiras valandas. Naujasis modelis leis mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne vien tik už pamokas ir su jomis susijusią veiklą. Tam nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iš valstybės biudžeto papildomai skiriama 17,4 mln. Eur., o iš viso iki 2020 m. – 95 mln. Eur. Jau kitąmet vidutinis mokytojo darbo užmokestis padidės apie 20 proc. ir sieks daugiau nei 1000 Eur.

Naujas mokyklų finansavimo modelis numato, kad nuo  rugsėjo 1 d. dalis ugdymo lėšų mokykloms bus skiriamos pagal klasių skaičių bei dydį ir tik dalis – pagal vienam mokiniui nustatytas lėšų normas. Lėšos ugdymo planui įgyvendinti, kurių didžiąją dalį (94 proc.) sudaro mokytojų atlyginimai, bus skaičiuojamos ir skiriamos klasei, o kitoms mokymo reikmėms, pavyzdžiui, vadovėliams – kiekvienam mokiniui.

Finansavimo modelis keičiamas, nes sparčiai mažėjant mokinių klasėse mokinio krepšelis nebėra tinkamiausias finansavimo būdas, jis nebeatitinka mokyklų poreikių. Ugdymo finansavimas buvo  netolygiai skirstomas mieste ir kaime, skaitlingose ir neskaitlingose mokyklose lėmė netolygų aprūpinimą ištekliais – tai sudarė sąlygas skirtingai ugdymo kokybei ir mokinių pasiekimų netolygumams.

Dabar dotacija mokinio krepšeliui sudaro beveik 611 mln. Eur. Nuo rugsėjo 1 d. mokykloms finansuoti pagal naują modelį prie šios sumos papildomai numatyta 5,4 mln. Eur, taip pat  mokyklų finansavimas pasipildys dar 17,4 mln. Eur įvedant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą.  Be to, kitiems mokslo metams be jau minėtų lėšų numatoma skirti papildomai apie 11 mln. Eur silpnų mokyklų veiklos rezultatams pagerinti („kokybės krepšeliui“).

Seime galutinis balsavimas dėl mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio ir mokyklų finansavimo turėtų vykti dar šią savaitę.

ŠMM inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.