Su kultūros darbuotojais susitiko Seimo narys Vytautas Juozapaitis

2018-06-19 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį penktadienį Biržuose lankėsi ir su kultūros darbuotojais susitiko Seimo narys, Nacionalinės premijos laureatas, dainininkas Vytautas Juozapaitis. Seimo narys dėmesį skyrė Kultūros ministerijos kritikai bei nuoskaudoms, kurių pasak, Vytauto Juozapaičio, sulaukė iš šios ministerijos.

Seimo narį negausiam į susitikimą atvykusių kultūros darbuotojų būriui pristatė vicemerė Irutė Varzienė. Susitikime taip pat dalyvavo rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Tiesa, jis renginio pabaigos nesulaukė ir salę paliko kur kas anksčiau.

V.Juozapaitis susitikimo dalyviams sakė, jog jis pratęs būti ne dėmesio, o veiklos centre. Svečias kalbėjo, jog būnant opozicijoje sunku ką nors pakeisti, nebent įtikinėjant. O jo tikslas – informuoti apie kultūros politiką Lietuvoje.

V.Juozapaitis – tremtinio sūnus. Senelis taip pat buvo išvežtas į gulagą ir nuteistas myriop po metų, kai jau buvo miręs. Seimo narys įsitikinęs, jog pavojaus laikai nesibaigė: kaimyninės šalies režimas darys viską, kad tai pakartotų. Todėl reikia būti budriems, nes dabar politikoje vyksta kiršinimas visų su visais. Chaose galima daryti tai, ką nori: prifarširuoti žmonių galvas taip, kad valstybės neliktų. Pasak V. Juozapaičio, Seime yra kelios personalijos, kurios trokšta tyrimų, tardymų. Seimo narys prisiminė, jog persekiojimą yra patyręs ir pats, kai viename festivalyje, būdamas Seimo nariu, atliko vaidmenį ir už tai gavo atlygį. Atlygį už kūrybinę veiklą, anot V. Juozapaičio, Seimo narys turi teisę gauti. V. Juozapaitis apgailestavo, jog jo nekviečia į diskusijas televizijoje, todėl apie politikos aktualijas rašo pats ir džiaugiasi, kad dar kažkas sutinka jas spausdinti.

V.Juozapaitis pasakojo, jog gegužės pradžioje gavo dokumentą apie numatomą kultūros ir meno įstaigų reformą. Šį dokumentą Seimo nariui persiuntė Kultūros ministerija. Perskaitęs dokumentą, V. Juozapaitis pamanė, jog tai pamišėlio užrašai. Pavyzdžiui, Gintaro Rinkevičiaus orkestras iškeliamas į Šiaulius. Muziejų, bibliotekų pavaldumas padalinamas tarp savivaldybių ir valstybės. Tokius užmojus V. Juozapaitis vadino jovalu. Mat dokumente – nei paaiškinimų, nei argumentų.

Pasak V. Juozapaičio, Kultūros ministerija VšĮ „Menas“ užsakė tyrimus apie kultūros situaciją Lietuvoje. Seimo nariui iškilo klausimų: galimai Ministerija, nepasitarusi su visuomene, galėjo pateikti planą įstaigai, kad ši atspindėtų būsimos reformos rezultatus. Šiuos dokumentus V. Juozapaitis paskelbė „feisbuko“ paskyroje, prasidėjo vieša diskusija. V. Juozapaičio teigimu, Ministerija paneigė jo pateiktą informaciją. Ministerijos teigimu, tai buvo tik idėjų pristatymas. Seimo narys kalbėjo, jog Ministerija jam siuntė raštus, bandydama sužinoti, iš kur jis gavo minėtus dokumentus. Bet parlamentaras turi teisę susipažinti su dokumentais. Tuomet Ministerija Seimo narį apskundė Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. Tačiau komisija skundą atmetė kaip nepagrįstą. Tuomet „feisbuke“ jo paskelbtą informaciją ėmėsi svarstyti Žurnalistų etikos inspektorius, kuris, anot Seimo nario, reikalauja iš jo pasiaiškinimo. V. Juozapaitis šia situacija piktinosi ir negalėjo atsistebėti: Žurnalistų etikos inspektorių skiria Seimas, o jis tiria vieno iš Seimo narių parašytą informaciją. Jis tai vadino visiška painiava.

Editos Mikelionienės nuotr.

Susitikime dalyvavęs „Sėlos“ muziejaus direktorius G. Butkevičius  bei Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė V. Vorienė teiravosi Seimo nario nuomonės dėl vadovų kadencijų įvedimo.

V.Juozapaitis sakė, jog iš pradžių buvo svarstomas ne ilgesnis kaip dviejų kadencijų laikotarpis. Tačiau po to buvo prieita prie išvados, jog dvi kadencijos galėtų galioti tik nacionalinio lygmens kultūros įstaigų vadovams. Visų kitų įstaigų vadovų kadencijos galėtų būti neribotos. Tačiau šiai pataisai Seimas nepritarė. Seimas dėl šio įstatymo balsuos dar kartą. Seimo nario nuomone, kadencijos būtų privalumas.

G.Butkevičius taip pat teiravosi dėl pokyčių Kultūros taryboje.

Atsakydamas į šį klausimą Seimo narys nukrypo į greitai būsiančią Dainų šventę ir piktinosi, kad bilietai į šokių dienos koncertą kainuoja 80 eurų. Tačiau organizatoriai, anot V. Juozapaičio, tikino, jog turi atsipirkti išlaidos. Bilietų jau beveik nėra, turtingi žmonės juos išpirko. Į Vingio parką, kur vyks koncertas, bus įleidžiami visi, tačiau jie šventę stebėti galės už tvoros, ant kilimėlių.

Dėl Kultūros tarybos pertvarkos Seimo narys girdėjo tik gandus, tačiau paties projekto nematė. Šiame projekte numatytos įsteigti regioninės kultūros tarybos. Jų ketinama įsteigti dešimt. Kultūros tarybos nariai bus išskirstyti į regionų tarybas. Anot V. Juozapaičio, jis šiai pertvarkai nepritaria.

Seimo narys kritikavo ir dabartinę Kultūros tarybą. Anot V. Juozapaičio, iš pradžių Kultūros tarybai pateikti projektai patenka pas ekspertus. Ekspertai atrenkami viešo konkurso būdu, tačiau jie niekam nežinomi. V. Juozapaitis svarstė: ekspertais norintys tapti žmonės siūlo mažiausią kainą. Gal jiems apsimoka tapti ekspertais, nes niekas jų netikrina? Jie pateikia savo nuomonę, tačiau paaiškinimo, kodėl vienas ar kitas projektas pralaimėjo – ne. V. Juozapaitis pateikė pavyzdį, kuomet vienas žinomas Lietuvos kompozitorius išsireikalavo paaiškinimo, kai jo tarptautinis projektas, kai penki orkestrai vienu metu koncertuos penkiose skirtingose šalyse, buvo atmestas. Kompozitorius gavo atsakymą, jog šiam projektui trūksta tarptautiškumo. Tie projektai, už kuriuos nebalsavo ekspertai, į Kultūros tarybą nepatenka.

V.Juozapaitis kritikavo Kultūros ministeriją, jog ji nesikalba su žmonėmis. Net ministerijos darbuotojai neinformuojami, kokios reformos sumanomos. Nevyksta jokios diskusijos.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.