Politikai apie ugdymo kokybę

2018-06-12 | Kategorija: Įžvalgos

Rajono Tarybos posėdyje 2017 m. veiklos ataskaitą pristatė ne tik rajono meras Valdemaras Valkiūnas, bet ir ugdymo įstaigų vadovai. Kai kuriems politikams atrodė, kad rajone tokia mokytojų gausa, kad ir bandą išmokyti galima. Meras įžvelgė ir nerenovuotų mokyklų teigiamas puses: žiūrėdami į suremontuotas lubas mokiniai pamirš mokytis. Vicemerė dėl prastėjančios ugdymo kokybės kaltino genofondą.

 Išmokyti galima ir bandą

Rajono Taryboje 2017 metų veiklos ataskaitas pristatė ugdymo įstaigų vadovai. Kaip ir praėjusiais metais, kai buvo pristatinėjamos vadovų ataskaitos, taip ir šiais metais, Tarybos nariui Aidui Vaitkevičiui kliuvo ugdymo kokybė. A. Vaitkevičius kai kurių ugdymo įstaigų vadovų teiravosi, koks jų vadovaujamoje įstaigoje yra mokinių ir darbuotojų santykis. „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorius Vaidotas Butkevičius sakė, jog mokykloje mokosi 315 mokinių, dirba 61 darbuotojas. Tačiau ne visi mokytojai dirba visu etatu, dalis mokytojų turi pamokų ir kitose mokyklose. Direktorius sakė, jog vienam mokiniui per metus yra skiriama apie 2000 eurų, iš kurių du trečdaliai – mokinio krepšelio lėšų, kitos – Savivaldybės lėšos. V. Butkevičius sakė, jog mokykla negauna higienos paso, nes reikia keisti grindų dangą, o tai kainuotų apie 40000 eurų.

„Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorės Saulės Venckūnienės A. Vaitkevičius teiravosi, ką ji mano apie visos dienos mokyklos modelį. Direktorė sakė, jog tai būtų jos svajonė, mes mokiniai įgytų daugiau kompetencijų, įprastų geriau bendrauti ir t. t. Į A. Bružo klausimą, kiek mokinių per metus netenka mokykla, direktorė sakė, jog mokinių per metus sumažėja apie 9–10.

Medeikių pagrindinės mokyklos direktorė Laima Klemkienė paaiškino, jog mokykloje mokosi 83 mokiniai, dirba 24 mokytojai, tačiau kai kurie jų turi tik po 2 ar 4 pamokas. Ši mokykla išskirtinė tuo, jog joje mokosi globos namų vaikai, daug mokinių turi specialiuosius poreikius, daug iš socialinės rizikos šeimų. Tad ugdymo kokybe mokykla pasidžiaugti negali, nors ir deda pastangas. Tačiau Aido Vaitkevičiaus direktorės kalba neįtikino: jo nuomone, tiek daug mokytojų galėtų ir bandą išmokyti. A. Garšvaitė Tarybos nariui prieštaravo: jei vaikai su specialiaisiais poreikiais, rezultatų pasiekti neįmanoma.

Mero nuomonė dėl Gimnazijos tualeto

„Saulės“ gimnazijos direktoriaus Dainiaus Korsako A. Vaitkevičius klausinėjo, kodėl nenumatomos lėšos mokyklos renovacijai.

Anot direktoriaus, renovacijos reikalai nejuda dėl to, kad Švietimo ir mokslo ministerija lėšų skiria tik tų mokyklų renovacijai, kurios pasiryžusios tapti pagrindinėmis. Pati mokykla išgali tik kosmetiškai paremontuoti kabinetus, Rotary klubo dėka įrengė modernią laboratoriją. D. Korsakas prašė rajono Tarybos narius ieškoti galimybių mokyklos renovacijai. Meras Valdemaras Valkiūnas sakė, jog patalpos ir mokymo rezultatai – nesusiję. Mokiniai tik žiūrėtų į suremontuotas lubas ir nesimokytų. R. Čigienė mero pasisakymą vadino sarkastišku ir sakė, jog gėda, kad mokykloje iki šiol yra tik tupyklos, o ne normalūs tualetai. Vaikai naudojasi kavinės tualetu. V. Valkiūnas atšovė: „Mažiau ir prastesnių tualetų. Meras be gėdos eina į bet kokį tualetą“. Tarybos nariai ironizavo: jei labai užsinori, tai ir eina.

Mokiniai sužiūrėti, apčiupinėti, pamylėti

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos direktorius Laimutis Štirvydas į A. Vaitkevičiaus klausimą, kodėl tokie prasti valstybinių brandos egzaminų rezultatai, sakė, jog Vabalninke – viskas gerai, tik mokiniai ne visuomet pasirenka teisingai. Tačiau brandos atestatus gavo visi. Direktorius nenorėjo atsakinėti į elementarius rajono Tarybos narių klausimus motyvuodamas naujuoju Asmens duomenų apsaugos įstatymu, nors klausimai su tuo nebuvo susiję.

K.Armonas domėjosi, ar mokiniai nepiktnaudžiauja savo teisėmis. Direktorius sakė, jog yra poveikio priemonių arsenalas. Normaliai bendraudami mokytojai su mokiniais randa bendrą kalbą. Anot L. Štirvydo, mokiniai sužiūrėti, apčiupinėti, pamylėti. Šie žodžiai sukėlė kai kurių asociacijų ir juoko, o merui tai priminė ištvirkimo požymius. I. Varzienė pataisė: apčiupinėti reikia sakyti kabutėse. L. Štirvydas nesutiko – skliausteliuose. Kilo dar didesnis juokas. Visi salėje šypsojosi ir po to, kai direktorius dėkojo Vabalninko seniūnei, kuri leidžia mokiniams naudotis miesto viešosiomis erdvėmis.

Apie suprastėjusį genofondą

I.Varzienė gimnazijos kūrimą Vabalninke pavadino socialiniu projektu, kad išliktų vyresnių mokinių klasės. Anot vicemerės, į gimnaziją nėra atrankos, o prastesnius ugdymo rezultatus veikia ir suprastėjęs genofondas. A. Vaitkevičius piktinosi prasta ugdymo kokybe, nes mokiniai, baigę gimnaziją, turi mokėti pinigus už tolimesnį mokslą. A. Garšvaitė sakė, jog pritars direktoriaus ataskaitai, nes tėvai sprendžia, leisti ar ne vaiką į vidurinę mokyklą. Ir nė vienam mokiniui mokytojas negali uždrausti laikyti valstybinio egzamino.

V.Valkiūnas direktoriaus teiravosi, ar Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pakankamai skiria dėmesio mokyklai. L. Štirvydas sakė, jog pretenzijų skyriui neturi.

Apie prastėjančius rezultatus

Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktorius Audrys Viduolis A. Vaitkevičiui sakė, jog rezultatai ugdymo prastėja todėl, kad gabiausi vaikai išeina mokytis į gimnazijas. Į dešimtoje klasėje vykstantį žinių patikrinimą mokiniui svarbu ateiti, o esant prastam rezultatui, jo perlaikyti nereikia. I. Varzienė sakė, jog reikia vertinti rezultatus ir įdirbį ne tarp rajono mokyklų, o Lietuvos kontekste.

Mokės nebe grynais

Veiklos ataskaitą pristatė ir Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Sigitas Mitrochinas. Viena iš problemų jis įvardino kaimo žmonių nepakankamą užimtumą, todėl seniūnijos reikėtų sporto instruktorių.

S.Griciūnienė teiravosi dėl kontrolieriaus išvadų, kuriose buvo pastaba dėl to, kad įmokos negali būti mokamos grynais. S. Mitrochinas sakė, jog situacija taisoma. Tačiau yra ir problemų. Pinigai vėluoja, nes mokesčių lapelių mokiniai arba tėvams nepaduoda, arba pameta. Sunkiau bus su mokėjimais pavedimu treniruoklių salėje, nes ten nuolat keičiasi sportuojantys žmonės.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

3 komentarų to “Politikai apie ugdymo kokybę”

  1. bitė parašė:

    Žuvis pūva nuo galvos. Nereikėjo atsitempti iš Kupiškio bet kokį tinginį, o dabar nebežino kam kaltę suversti.

  2. ... parašė:

    Aš tai nelabai įsivažiuoju ką ir kodėl politikai kritikuoja. Tai jei rajono švietimo sistema prastai veikia, joje betvarkė ir chaosas, tai dėl to kalti TIK mokytojai ir ponas Aleksandras Sergejevičius Puškinas? Politikai čia gaunasi kaip ir nė prie ko? Aš suprasčiau, kad politikai turėtų prisiimti POLITINĘ atsakomybę už situaciją švietimo sektoriuje. Ir būtent nuo jų veiksmų, darbų ir t.t. ta situacija turėtų IŠ ESMĖS priklausyti. O techniniai dalykai jau būtų kaip ir antraeilis klausimas. Dabar gaunasi, kad politikai, kurie kritikuoja mokytojus ir pačią švietimo sistemą, realiai kritikuoja savo bukumą, aplaidumą ir negebėjimą dirbti to darbo, kurį rinkėjai jiems patikėjo.

  3. JONAS parašė:

    Kažin kodėl rajono politikai kritikuoja mokymo kokybę,tačiau nieko nedaro,kad 2 didžiausios miesto mokyklos gautų higienos pasą? Kaip gali mokyklos mokyti vaikus patalpose,kurios neatitinka higienos normų? (kaip pokaryje)

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.