Pritarta siūlymui dėl Garbės piliečio vardo suteikimo

2018-06-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Birželio 5 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje pritarta siūlymui suteikti Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Borisui Januševičiui – Biržų krašto istorijos tyrinėtojui, kultūros skleidėjui, publikacijų apie Biržų krašto istoriją autoriui.

Bendradarbiaudamas su Biržų krašto ,,Sėlos“ muziejumi, Borisas Januševičius nuolat rengia ir spaudoje publikuoja straipsnius apie mūsų krašto istoriją ir žmones, tarpukario Biržus. Boriso Januševičiaus tekstai – muziejaus ,,Sėla“ išleistuose leidiniuose ,,Biržų istorijos apybraižos“, ,,Praeities mistas. Biržai – Petro Ločerio fotografijose“. 2014 m. Borisui Januševičiui skirta ,,Metų kraštiečio“ nominacija.

Biržų rajono savivaldybės informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.