Kristus laimino istorines Biržų vietas

2018-06-05 | Kategorija: Palėpė

Janinos Bagdonienės nuotr.

Devintinės – vienintelė Katalikų bažnyčios šventė, kai Švenčiausiasis sakramentas išeina už šventoriaus ribų. Vyresni žmonės dar prisimena, su kokia pagarba Devintinių eiseną sutikdavo žmonės. Prieš nešamą sakramentą priklaupdavo, vyrai nusiimdavo kepures, katalikai persižegnodavo ar bent pagarbiai nulenkdavo galvas. Gatvių, kuriomis būdavo nešamas Sakramentas, gyventojai papuošdavo savo namus, nes ši iškilminga eisena reiškė ir Kristaus atėjimą į namus, palaiminimą. Dabar senąsias tradicijas prisimena tik retas biržietis, o Švenčiausiojo sakramento eisena per miestą daugeliui tėra nesuprantama pramoga. Bet…

Janinos Bagdonienės nuotr.

Šios eisenos prasmę galėjo puikiai pajausti Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios žmonės, kurie sekmadienio sumos šv. Mišias baigė iškilminga procesija su Švenčiausiuoju sakramentu per Biržų miestą. Šįsyk pirmoji Sakramento pagerbimo stotelė buvo įrengta prie pagrindinių Pilies rūmų. Klebonas Algis Neverauskas priminė, kad Pilis yra Biržų miesto pradžių pradžia, kad Kristaus apsilankymas čionai – tai malda už žmones, kurie žuvo gindami Biržų pilį, biržiečius. Tai ir palaiminimas dabartiniams Pilies šeimininkams, kurie daro daug gražių darbų Biržų kultūrai.

Kita Sakramento stotelė buvo įrengta ant piliakalnio. Čia kun. A. Neverauskas priminė apie piliakalnio svarbą kelių kartų biržiečiams, Sakramentu palaimino ir istorinį Širvėnos ežerą, kad prie jo jėgas atgaunantys žmonės būtų saugūs.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Su giesmėmis, pučiamųjų instrumentų grupės religinės muzikos lydima eisena patraukė prie trečiosios stotelės – prie buvusios miesto estrados. Čia buvo prisiminta ne itin geros šlovės estrados istorija, Dievo palaimos palinkėta tikėjimo broliams reformatams.

Procesija trumpam stabtelėjo prie karių kapinių: Švenčiausiuoju sakramentu kun. A. Neverauskas palaimino čia gulinčius kareivius, ne savo valia atvarytus į svetimą šalį, čia palaidojusius savo jaunystę.

Ketvirtoji Švenčiausiojo sakramento stotelė buvo Birutės paminklas. Iki šiol dėl politikų nesutarimų nepašventintas paminklas šįkart sulaukė Kristaus apsilankymo. Kun. A. Neverauskas kvietė prisiminti kovotojus už Lietuvos laisvę, Sakramentu palaimino paminklą.

Savo kelionę baigęs Švenčiausiasis sakramentas vėl grįžo į nuolatinę vietą Bažnyčioje. Iki kitų Devintinių.

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Vienas komentaras to “Kristus laimino istorines Biržų vietas”

  1. Borisas parašė:

    Kariu kapu palaiminimas – kilnus ir kriksčioniskas žestas.. Po 30 metų atgimsta Žmogus su humaniškomis Sajudžio tradicijomis. B.J.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.