Ūkininkių bulviasodis

2018-06-01 | Kategorija: Palėpė

Ūkininkės rankomis ir daina apjuosė tvenkinį. Rimos Samulionienės nuotr.

Smaliečių kaime Jūratės ir Rimanto Trečiokų sodyboje susibėgusios Biržų ir kaimyninių rajonų ūkininkės paskelbė talką. Sodino bulves. Bulvės – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritui.

Apie išpuoselėtą, erdvų ramybės užutėkį – Jūratės ir Trečiokų vienkiemį Smaliečiuose, „Biržiečių žodis“ pasakojo prieš kelerius metus. Sodybos šeimininkė Jūratė – Lietuvos ūkininkių draugijos Mažuikių skyriaus narė nuo pirmos susikūrimo dienos. Dvidešimt metų. Vyras Rimantas pritaria žmonos visuomeninei veiklai, pats laisvalaikiu paima į rankas armoniką. Rimantas su Jūrate išpuošė savo gimtąją sodybą, kurioje užaugo kelios Trečiokų kartos. Sodybai šiemet – 100 metų. Ją gaubia paslaptinga čia kadaise buvusio Skauterio dvaro aura.

Prieš keliolika metų Lietuvos televizijos laidos „Tikros istorijos“ kūrybinės grupės žurnalistai Liucija ir Alfonsas Buckai čia irgi stabtelėjo. Užfiksavo bulviasodžio nuotaikas Trečiokų ūkyje. Tai buvo prisiminta šių metų pradžioje Satkūnų bendruomenės namuose minint Mažuikių ūkininkių skyriaus dvidešimtmetį ir žiūrint prieš 17 metų sukurtą tos pačios laidos žurnalistų filmą apie Trečiokų bendraminčius  kaimynus Artūrą ir Ireną Zablackus (Artūras – pirmasis Biržų rajono ūkininkas), Lietuvos ūkininkių draugijos Biržų skyriaus koordinatorė Genovaitė Valeckienė ir prisiminė: sukurtas dar ir antras filmas. Apie bulviasodį Smaliečių kaime pas Jūratę ir Rimantą Trečiokus. Taip mažame ratelyje gimė svajonė pavasarį ūkininkėms susitikti pas Trečiokus.

Šeimininkai pritarė ir pradėjo laukti svečių. Biržų rajono koordinatorė Genovaitė užkvietė ne tik Biržų krašto, bet ir kaimyninių rajonų: Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio ūkininkes. Ne tik pramogai. Smaliečiuose pas Trečiokus buvo paskelbtas ūkininkių bulviasodis. Šeimininkas Rimantas su šeima talkininkių nelaukė: bulves pasisodino patys anksčiau. Bet savo žemėje ūkininkėms Trečiokai užleido plotelį žemės. Moterys sutarė: bulves sodins senoviškai, su šakėmis.

Į bulviasodį su vaišėmis ir šventine nuotaika skubėjo rokiškėnės, kupiškėnės, panevėžietės bei Biržų krašto ūkininkės iš Šukionių, Pabiržės, Kratiškių, Užušilių, Mažuikių. Ūkininkių susitikimas sutapo su žurnalistės, gydytojos Birutės Žemaitytės viešnage Biržų krašte. Ūkininkės pasigavo ir į savo renginį įsuko įdomią, dvasingą pašnekovę, kuri praturtino jų popietę.

Vita Mačiulienė į Smaliečius iš Rokiškio krašto atsivežė ne tik linksmąją Kriaunų kaimo kapelą, bet ir 6 veislių bulvių maišą. Ūkininkė iš Kriaunų, košių karalienė Genutė Kralikienė, išdalinusi jau toną košių, pasirūpino patalkiais. Nerūdijančio plieno puode pukšėjo košė, virta pagal Genutės receptą, kurio ji niekam neatskleidžia. Kriaunų kaimo kapelai kompaniją palaikyti iš Gulbinų atidainavo šio kaimo folkloro ansamblis. Gulbinietės atsivežė ne tik skambių savo krašto dainų, bet ir  du vainikus svetingiems sodybos šeimininkams – Rimantui ir Jūratei.

Giedamas ūkininkių himnas. Rimos Samulionienės nuotr.

Sodyboje darniai suskambo tradicinis Lietuvos ūkininkių himnas.

– Mes visi išeiname į gyvenimą per tėviškės slenkstį, išsinešdami dvasinius turtus iš daugelio kartų šimtmečiais sukaupto lobyno, tad nenuostabu, kad visą gyvenimą jaučiame nesugrąžinamą skolą mus išauginusiems žmonėms ir kraštui. Mes visada su jauduliu grįžtame į gimtinę, prie tyro šaltinio, pasisemti naujų dvasinių jėgų, – kalbėjo LŪD Biržų rajono koordinatorė Genovaitė Valeckienė.

Jos žodžiais, į Smaliečius ūkininkės grįžo beveik prieš 80 metų pramintais šio krašto jaunųjų ūkininkų, tuometinių Smaliečių mokyklos moksleivių takais. Mažuikių skyriaus ūkininkės kaip relikviją saugo to meto keletos jaunųjų ūkininkų ratelio narių nuotrauką.

Sodybos šeimininkų Trečiokų anūkė pirmaklasė Austėja Venslovaitė padainavo dvi daineles Lietuvai. Sudomino viešnios Birutės Žemaitytės vaizdingai papasakota bulvės istorija.

Birutė Žemaitytė pristatė ir pačią naujausią savo knygą „Regiu Viešpatį“. Įdomus buvo vilniečių žurnalistų  L. ir A. Buckų filmas, sukurtas prieš keliolika metų per bulviasodį pas ūkininkus Trečiokus. Po filmo su muzikantų palyda moterys kilo į talką, sodino bulves. Pasak Genovaitės, bulves reikia pasodinti iki Joninių, todėl ūkininkės nepavėlavo. Jos lauks bulviakasio. Ūkininkių derlius keliaus į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritą.

Ūkininkių bulviasodis.
Rimos Samulionienės nuotr.

Po talkos ūkininkės rankomis apjuosė tvenkinį. Pabiržietė Valerija Taurienė užvedė Panevėžio krašto ūkininkių dainą „Mes eisime eisime rankomis susikabinę…“

Talkininkių laukė suvežtinių vaišių stalas. Bet pirmiausia – rokiškėnės Genutės Kralikienės košės ragautuvės. Skambėjo nuotaikingos dainos. Žydintys sodybos kampeliai traukė akį, kvietė fotosesijai. Iš sodybos pasišnekučiuodamos viešnios nuklydo iki senųjų kapinaičių.

Ūkininkėms sveikinimą atsiuntė jų bičiulis ir globėjas – Žemės ūkio rūmų atstovas Zenonas Prašmantas.

– Ūkyje – darbymetis. Karvės veršiuojasi, o vakarais kaime pas Bajorūnienę – mojava, bet labai norėjosi iš namų ištrūkti, kad ir kelias tolimas į Smaliečius, kur dar netekę būti. Visur suspėjome. Susitikimas labai šiltas. Apsidžiaugėme sulaukusios kupiškėnių. Tradiciniame ūkininkių renginyje Biržuose kupiškėnių pasigedome. Jau buvome jų pasiilgusios. Į Smaliečius kupiškėnės atvyko, mūsų draugystė tęsis, – „Biržiečių žodžiui“ pasakojo šukionietė ūkininkė Rita Bieliakienė.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.