Ar stogastulpiai nepraras atminties?

2018-06-01 | Kategorija: Įžvalgos

. Prieš Gedulo ir vilties dieną atnaujintas stogastulpis Biržų krašto mokytojams, ištremtiems ir išvežtiems į sovietinius lagerius. Reginos Vaičekonienės nuotr.

Čia pat Gedulo ir vilties diena. Kaip atrodo paminklai Biržų krašto tremtiniams, kurių atminimui skambės jausmingos kalbos, posmai, bus guldomos gėlės, sužibės žvakės?

Gedulo ir vilties dieną lankomi ir šiaip visiems matomi stovi du koplytstulpiai Užušiliuose, Biržų geležinkelio stotyje ir Gaižiūnuose. Jie iškilmingai atidengti tą pačią birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Prieš 29, 27 metus. Stogastulpis Užušilių parke skirtas Biržų krašto mokytojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius, atminimui. Stogastulpis Biržų geležinkelio stotyje – Biržų krašto tremtinių atminimui. Abiejų stogastulpių autorius – tautodailininkas Algirdas Butkevičius.

Išskirtinis paminklinis ansamblis Gaižiūnuose stovi buvusioje ūkininkų Adomavičių žemėje. Jo sumanytojas Adomavičių sūnus anykštėnas Antanas. Paminkliniame akmenyje iškaltos pavardės kaimynų, ištremtų ir išvežtų į lagerius. Gaižiūnų memorialą, kaip mėgsta sakyti vietiniai, prižiūri gaižiūnietis Algis Simsonas. Be jokio atlyginimo ir priminimo. Nuo pavasario čia žydi gėlės. Algio žmonelė Vilė užaugina ir prisodina gėlių. Algis šienauja žolę, karpo gyvatvorę, keičia trispalves vėliavėles, kurios prie paminklo plazda beveik 30 metų. Algiui į talką atskuba ir anūkė Aistė. Jiedu rūpinasi, kad tremtinių pavardės būtų įskaitomos, vis atnaujina išblukusias raides. Algis Simsonas pasirūpino, kad garbingo amžiaus sulaukęs šio memorialo sumanytojas Antanas Adomavičius turėtų kur prisėsti, parymoti. Pastatė stalelį ir suolelį. Kaimo bendruomenės pirmininkas Adolfas Jasinevičius prieš kelerius metus čia privežė juodžemio. Prisodinta medelių. Paminklas prie pat plento. Ar šventė, ar kasdienybė, paminklas visuomet šventiškai sutinka ir palydi pakeleivius. Vabalninko seniūnijai dėl šio paminklo kaip ir jokio rūpesčio.

Šį trečiadienį Užušilių parke iš vešlios pievos išbrido stogastulpis Biržų krašto mokytojų, ištremtų ir išvežtų į sovietinius lagerius atminimui. Parko teritorijoje šienavo ne tik seniūnijos darbininkas Egidijus Punys. Nuo pat ankstyvo ryto iš Parovėjos į Užušilius skubėjo kelių vyrų brigada. Su jais ir seniūnė Gailutė Tamulėnienė. Sutartą valandą iš Biržų atvyko seniūnijos iš komunalininkų išsinuomotas „bokštelis“ ir prasidėjo darbymetis. Darbininkai šveitė stogastulpį ir jis atgavo savo išvaizdą. Bokštelio pagalba vyrai pakeitė ir apgailėtiną stogelį. Pasak seniūnės, bokštelio nuomos paslauga bus apie 100 eurų.

– Stogastulpis aukštas, septynių metrų aukščio, būtinai teko nuomotis bokštelį. Stogelis visas buvo suaižėjęs, jau krito. Sutvarkėme ir galime lengviau atsikvėpti. Kaimo bendruomenė, tremtiniai ir anksčiau seniūnijos prašė, bet vis tie darbai. Trūko laiko, o gal ir užsispyrimo… Bet delsti nebegalėjome. Po keliolikos dienų renginys. Vienintelė seniūnijoje vieta Gedulo ir vilties dieną sutraukianti būrį žmonių. Tradiciškai čia visuomet susirenka užušiliečiai. Tarp jų ir tremtiniai, – pasakoja seniūnė G. Tamulėnienė.

Biržų geležinkelio stotyje šiuo metu atnaujinamas traukinukas nukreipia dėmesį nuo svarbiausio akcento – paminklo Biržų krašto tremtiniams. Stogastulpis tamsus ir niūrus. Bet jo postamentas – tvirtas. Virsti dar nesiruošia. O jeigu jau susiruoš ir neduok Dieve atsiloš, pasiteisinsime: nieko šiame pasaulyje nėra amžino.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.