Poezijos pavasaris Biržuose

2018-05-21 | Kategorija: Renginiai

Poetai Vladas Braziūnas, Uldis Berzinš (Latvija), Meilė Kudarauskaitė, Arvydas Valionis, Simonas Bernotas, Gintautas Dabrišius, Julius Žėkas, Elvyra Pažemeckaitė gegužės 26 d. lankysis Biržų krašte. 

11 val. vieni iš jų vyks į Papilio bendruomenės namus, kiti tą pačią valandą – į Nemunėlio Radviliškio pagrindinę mokyklą. 

14 val. jų susitikimas vyks bibliotekos salėje.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.