Baltarusijos opozicijos atstovai Biržuose

2018-05-15 | Kategorija: Kaimynai

Gudiškyje, prie paminklo 1863 m. sukilimo dalyviams. V. Sivčuko nuotr.

Gegužės 9 dieną Biržuose lankėsi opozicinio dabartinei Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos valdžiai visuomeninio solidarumo judėjimo „Kartu“ (Ruch solidarnosti „Razom“) Minsko ir Vileikos skyrių nariai. Jie, Dalyvaudami pilietinėje patriotinėje akcijoje „Didvyrių keliu“, jie paminėjo 1863 metų sukilimo 155-ąsias metines. Ilgokai užtrukę pasienyje, baltarusiai tik vakarop pasiekė Biržus.

Mikroautobusu ir lengvuoju automobiliu atvyko keliolika Baltarusijos opozicinio judėjimo narių. Jie apsilankė „Sėlos“ muziejuje. Baltarusiai apžiūrėjo 1863 m. sukilimui, caro valdžios represijoms, lietuviškos spaudos draudimui ir knygnešiams skirtą ekspoziciją.

Baltarusių opozicionieriai „Sėlos“ muziejuje. V. Sivčuko nuotr.

Po to svečiai išvyko prie paminklų Biržų girioje, žyminčių 1863 m. gegužės 7–9 dienomis vykusių kautynių vietas, ir sukilėlių kapus. Jie susidomėję klausėsi pasakojimų apie mūšį prie Medeikių, kai Z. Sierakausko vadovaujami sukilėliai atrėmė majoro Merlino vadovaujamų pėstininkų, ulonų ir kazokų ataką. Kitą dieną 2500 sukilėlių jau teko stoti į kovą su 3000 rinktinių caro gvardijos kareivių, kurie gretomis sustojusius dalgininkus guldė šautuvų salvėmis. Svečiai iš Baltarusijos klausėsi, apie sukilėlių atsitraukimą ir jų persekiojimą bei paskutinį mūšį Anglių kalne.

Baltarusius ypač sudomino istorija, kaip sužeistą sukilimo vadą Z. Sierakauską kovos draugai nugabeno į Skrebiškio dvarą, kaip jis buvo dvarininkės išduotas ir suimtas caro baudėjų, o netrukus Vilniuje jam įvykdyta mirties bausmė. Svečiai iš Baltarusijos stebėjosi sužinoję, kad Anglių kalne, prie akmeninio kryžiaus priesaiką duodavo pokariu prieš sovietinius okupantus kovoję partizanai.

Medeikiuose, Gudiškyje bei Anglių kalne solidarumo judėjimo „Kartu“ nariai, iškleidę tautines baltas-raudonas-baltas Baltarusijos vėliavas, prie stogastulpio ir akmeninių kryžių padėjo gėlių puokštes, sugiedojo baltarusių tautinę giesmę ir bendrai pasimeldė. Vakarėjančioje Biržų girioje prie paminklų sukilėliams skambėjo „Žive Belarus!“ ir „Už jūsų ir mūsų laisvę!“.

Viena iš judėjimo vadovų Elena Tolstaja padėkojo biržiečiams už išsaugotą bendrą keturių broliškų, kažkada vieną valstybę sudariusių Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos, istoriją. Ji prisiminė, kad Abiejų Tautų Respublika nesusitaikė su Rusijos imperijos valdžia ir lietuviai, baltarusiai, lenkai bei ukrainiečiai kas keliolika metų kildavo į mūšį su Rusijos imperija: 1795 m. po T. Kosciuškos vėliavomis, 1809–1812 – po Napoleono, 1831-ųjų metų sukilimo dalyvių vaikai jau stojo į mūšius su caro kariuomene 1863 metais, o šių sukilėlių vaikai ir anūkai kovojo dėl Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos nepriklausomybės 1918 metais.

E.Tolstaja apgailestavo, kad dabartinėje Baltarusijoje nacionalinių judėjimų ir organizacijų nariai nuolat patiria valstybės spaudimą, o jų vadovai dažnai be pagrindo suiminėjami. Viešoje vietoje be jokios priežasties atiminėjama tautinė atributika su Vyčiu ar baltai-raudonai-baltos Baltarusijos tautinės vėliavos.

Solidarumo judėjimo „Kartu“ lyderis Viačeslavas Sivčukas, kelionės į Lietuvą išvakarėse iškentęs eilinį areštą ir teismo procesą, pasakojo, kad nacionalinis opozicinis judėjimas Baltarusijoje gyvas. Nuolat vyksta įvairūs mitingai ir piketai, badavimo akcijos. Tačiau šie įvykiai nenušviečiami spaudoje, su jų dalyviais susidoroja OMON ir Baltarusijos saugumo pajėgos. Judėjimas, jau nekalbant apie spaudos leidybą, neturi netgi savo internetinio tinklalapio, nes jį valdžios atstovai kaip mat uždaro. Apie būsimąsias akcijas judėjimo nariai sužino iš socialinių tinklų.

Pagerbę 1863 m. sukilimo dalyvius, Baltarusijos Solidarumo judėjimo „Kartu“ nariai vėlų vakarą išskubėjo namo ir tik paryčiais sugrįžo į Minską.

„Biržiečių žodžio“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.