Penkių šalių akordeono muzika Biržuose

2018-05-08 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį penktadienį Pilyje vyko tarptautinis Algirdo Ločerio II akordeonininkų konkursas, sulaukęs dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Akordeono muzika liejosi salėse, o pertraukėlių metu – ir Pilies kieme, džiugindama praeivius. Konkurso organizatorė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Ramutė Petronytė sakė, kad šiais metais į konkursą atvyko ypač talentingi vaikai, o konkursas sulaukė daug pagalbininkų ir geranoriškų rėmėjų.

Šiais metais akordeonininkų konkurse dalyvavo apie 110 jaunųjų muzikantų bei 47 juos atlydėję mokytojai. Akordeonininkai varžėsi solistų ir ansamblių kategorijose. Jaunieji muzikantai buvo suskirstyti į atskiras amžiaus grupes: keturias solistų ir tris ansamblių. Konkurso dalyvius vertino dvi vertinimo komisijos, kuriose dirbo atstovai iš penkių šalių. Konkurso komisijoms vadovavo profesorius Ričardas Sviackevičius.

Vakare vyko dalyvių koncertas ir apdovanojimai. Profesorius R. Sviackevičius, dėkodamas už suteiktą galimybę savo konkursą turėti ir akordeonininkams, Vlado Jakubėno muzikos mokyklą pavadino Biržų krašto filharmonija. Lietuvos akordeonininkų asociacijos padėkos raštus jis įteikė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorės pavaduotojai Ramutei Petronytei, direktorei Rimai Zuozienei, konkurso meno vadovei mokytojai Alai Fetingienei. „Sėlos“ muziejaus direktorius G. Butkevičius komisijos pirmininkui įteikė A. Ločerio tėvo darytos fotografijos kopiją.

Biržiečiai mokytojai Vytautas Kavaliauskas, Violeta Čėrkienė ir Ala Fetingienė su mokiniais Nerūnu Lapėnu ir Visanta Sinicaite. Editos Mikelionienės nuotr.

Konkurse dalyvavo keturi biržiečiai. Mokytojos Violetos Čėrkienės mokiniai Mikas Pašakarnis ir Erikas Bogdanas, mokytojos Alos Fetingienės mokinys Nerūnas Lapėnas bei mokytojo Vytauto Kavaliausko mokinė Visanta Sinicaitė.

Nerūnas Lapėnas buvo apdovanotas specialiuoju prizu kaip perspektyviausias biržietis. Prizą įsteigė akordeonų „Pigini“ atstovų firma. Nerūnas taip pat įvertintas antrojo laipsnio diplomu.

Trečiojo laipsnio diplomais buvo įvertinti kiti trys biržiečiai akordeonininkai.

Kiekvienoje kategorijoje jaunieji akordeonininkai buvo įvertinti pirmojo, antrojo ir trečiojo laipsnio diplomais, o nugalėtojas – didžiuoju prizu.

Profesoriaus Ričardo Sviackevičiaus padėka Ramutei Petronytei. Editos Mikelionienės nuotr.

Konkurso organizatorė R. Petronytė dėkojo visiems, geranoriškai parėmusiems konkursą. Konkursą parėmė net kupiškėnai: kredito unija „Kupiškėnų taupa“ bei Z. Aleksandravičius. Jų dėka buvo įsteigtos A. Ločerio premijos. Biržiečiai Seimo nariai įsteigė net po kelis prizus. Seimo nario V. Rinkevičiaus prizais buvo apdovanota Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė, įžymiojo Martyno Levickio mokytoja Marytė Markevičienė bei pati gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytoja A. Fetingienė, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytoja V. Skrodenienė, svečiai iš Baltarusijos bei Estijos. Seimo nario A. Šimo prizai atiteko svečiams iš Suvalkų bei geriausiai įvertintai kupiškėnei Urtei Baltakytei bei biržiečiui Nerūnui Lapėnui.

Mero Valdemaro Valkiūno bei Biržų turizmo informacijos centro prizai iškeliavo į Bauskę.

Prizais konkurso dalyvius pradžiugino bendrovės „Siūlas“, „Biržų duona“, UAB „Lenauda“, Irenos Korsakienės IĮ „Biržų arbatinė“, Biržų turizmo ir informacijos centras, Panevėžio kino centras „Garsas“, Pakruojo dvaras, Vido Kavaliausko individuali įmonė. Konkursą rėmė restoranas „Pilies skliautai“. R. Petronytė dėkojo visai Vlado Jakubėno muzikos mokyklos komandai, taip darniai dirbusiai ruošiant konkursą, partneriams Lietuvos akordeonininkų asociacijai, „Sėlos“ muziejui, Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai.

Edita MIKELIONIENĖ

Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.