Miesto diena Vabalninke

2018-05-08 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Po „Lino žiedo“ įteikimo. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Kasmet, baigiantis balandžiui, Vabalninkas puošiasi, ruošiasi didelei šventei – Miesto dienai. Laisvojo miesto teises ir herbą Vabalninkui 1792m. balandžio 26 d. suteikė Lietuvos ir Lenkijos valdovas Stanislovas Augustas.

Šįmet miesto dienai švęsti gamta padovanojo šiltą, gražų, saulėtą orą. Jau nuo pat ryto miesto centre – Žolinės aikštėje, pradėjo kurtis, savo prekes dėlioti mugės dalyviai, atvykę iš tolimesnių vietovių – Kupiškio, Pasvalio, net iš Seredžiaus, bet daugiausia iš didesnio miesto – Panevėžio. Buvo čia ir mūsų apylinkės turinčių ką pasiūlyti žmonių. Savo levandų ūkį reklamavo ir iš šių žolelių gaminius siūlė Mockūnų kaimo Giedrė Jankūnienė. Žemės ūkio produkciją siūlė Svilių kaimo ūkininkai. Nuolatinė mugių dalyvė Genovaitė Indriliūnienė sėdėjo prie savo megztų darbelių. Ji sako, jei ir nepirks, tai nors pasirodysiu, kad aš dar krutu, dar šį tą numezgu (Genovaitei – 91 metai).

Į šventę suėję vabalninkiečiai skubėjo užsiimti geresnes sėdimas vietas. Šiuo gražiu renginiu džiaugėsi, sveikino vabalninkiečius, dėkojo seniūnei Lilijai Vaitiekūnienei, kad rūpinasi miesto grožiu, Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas bei kiti svečiai – mero pavaduotoja Irutė Varzienė, Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas.

Jau tapo tradicija, kad Miesto dienos šventės metu įteikiamas „Lino žiedo“ žymuo – garbingiausias apdovanojimas, prilygstantis Garbės piliečio vardui. Pagal Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo nuostatus, „Lino žiedo“ žymuo suteikiamas Vabalninko krašto gyventojams, kraštiečiams, šalies ir užsienio piliečiams už nuopelnus Vabalninko kraštui. Šįmet jubiliejinis, dvidešimtasis, apdovanojimas skirtas tautodailininkui ir visuomenės veikėjui Vydui Vareikai.

„Lino žiedo“ žymens nominantas Vydas Vareika kelia Vabalninko vėliavą. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Vabalninko bendruomenės pirmininkė Dalia Strautinienė apibūdino Vydo veiklą, o Fondo pirmininkė Dalia Baltrušaitienė perskaitė įrašą nutarimo rašte: „Lino žiedo“ žymuo paskirtas už aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą, kasmetinį gatvės krepšinio turnyro organizavimą, medžio drožėjo edukacinę veiklą, Vabalninko vardo garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų“ ir įteikė šį raštą Vydui. Algirdas Garbauskas įteikė „Lino žiedo“ simbolį – medinę skulptūrėlę.

Ramongaliečių šokis su šaukštais. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Vydą sveikino draugai, bendradarbiai, giminės, artimieji, meras V. Valkiūnas ir kiti. Ramongalių moterys Vydui skyrė šokį su šaukštais. Beje, šaukštai – Vydo išdrožti. Vydas visiems dėkojo ir pakvietė aplankyti jo parodą bendruomenės namuose „Vydo pliauskos“.

Šoka Vabalninko „Saulalas“ šokėjai. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Koncertavo Biržų kultūros centro pučiamųjų ansamblis „Blėkvaris“, vadovaujamas Prano Dapšausko, Panevėžio rajono Geležių moterų ansamblis „Varsa“(vadovė Jovita Barolienė). Grojo ir dainavo Eduardo ir Petro duetas. Kas sulaukė pabaigos, pasiklausė Petro Matulio vadovaujamo Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblio „Saulala“ lyrinių dainų, pasigėrėjo tarp jų įpintais nuotaikingais liaudies šokiais bei galėjo pamiklinti kojas Vabalninko „Kapelytei“ grojant linksmas melodijas.

Renginį vedė Audronė Stapulionienė, o jam muzikinį foną pritaikė Rimas Baltrušaitis.

 

Algirdas GARBAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.