LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas

2018-05-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Mielos Mamos ir Močiutės,

Besiskleidžiant gražiausiems pavasario žiedams su jauduliu sutinkame Jums pagerbti skirtą šventę -Motinos dieną.  Tebus ši diena Jums kupina dėkingumo, meilės, pagarbos, dėmesio, džiaugsmo jausmų, kokiais Jūs apdovanojate ir savo vaikus. Būkite laimingos ne tik šią dieną, bet visur ir visada. Nuoširdžiai sveikinu visas Mamas ir Močiutes su Motinos diena.

Gražios ir prasmingos šventės!

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.