TS -LKD patvirtino dalį kandidatūrų į merus 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose

2018-05-01 | Kategorija: Visuomenė

Balandžio 28 dieną vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Tarybos posėdyje patvirtino dalį TS-LKD kandidatūrų į merus 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose. Kaip ir buvo tikėtasi, kandidate į Biržų rajono savivaldybės mero postą tapo Irutė Varzienė.

Biržų kaimynams pasvaliečiams siūloma dabartinio mero Gintauto Gegužinsko kandidatūra, o rokiškėnams – Andriaus Burnicko. O štai ką pasiūlyti Kupiškiui, konservatoriai kol kas neapsisprendė – kandidatūra bus patvirtinta vėliau.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.