Linksmasis Atvelykis Vabalninke

2018-04-13 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Velykos – daugiau šeimos šventė. Per Atvelykį visi džiaugiamės gamtos atbudimu, bendrais renginiais. Šįmet Atvelykio, arba Velykėlių, dieną pavasaris pasirodė visu grožiu. Mažai kas nusėdėjo namuose. Kas į gamtą, kas į sodą ėjo, kas į šventės renginius skubėjo. Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblis „Saulala“ vietinius ir svečius pakvietė į linksmą Atvelykio šventę. Šį kartą salė nebuvo pilnutėlė, tikriausiai kai kuriuos paviliojo saulės spinduliai, o kai kurie jau bandė krapštinėtis sode.

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Per Atvelykį daugiau dėmesio ir pramogų skiriama vaikams. Tad ir Vabalninke šventę pradėjo mažiausieji Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikučiai. Gražius posmus, daineles jie skyrė pavasariui, atgimstančiai gamtai, mamytėms, o juos išmokė Reda Grinkienė.

Folklorinio ansamblio „Saulala“ dalyviai, vadovaujami reiklaus meno vadovo Petro Matulio, išmoko naujų, mažai girdėtų ar primirštų dainų. Jos skambėjo pakaitomis su to paties ansamblio liaudiškais šokiais, kurių gretose sukosi ir pats ansamblio vadovas Petras.

Visus pasirodymus į gražų scenarijų įpynė buvęs šių kultūros namų meno vadovas Aloyzas Janulis, kuris ir pats mikliai kojas kilnojo šokio sūkuryje. Čia rado vietos ir balsinga ansamblio dainininkė Edita Liuizienė su sūneliu Pauliuku, kuris sužavėjo ir pralinksmino žiūrovus.

Atvelykio šventės pavadinimas buvo „Šili gegela kukava“, tad Rita Stačkūnienė ir Irena Vasiliauskienė deklamavo šiai progai skirtus eilėraščius.

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Kad vabalninkiečiams nebūtų nuobodu scenoje matyti vien saviškius, renginį savo dainomis ir muzika papuošė Papilio kultūros namų folkloro ansamblis „Aguonėlės“, vadovaujamas meno vadovės Vigilijos Macienės. Jame – ir visai maži, ir pagyvenę artistai. Matosi, kad papiliečiai moka įtraukti į kultūrinę veiklą savo krašto žmones.

Vabalninko kultūros namų meno vadovė Domilė Sriubikienė dėkojo žiūrovams už šiltą palaikymą ir plojimus, o renginio vadovams – pavasarinės gėlės, kuklios dovanėlės. Priminė, kad balandžio pabaigoje Vabalninke vyks dar vienas, tradicinis didelis renginys – miesto dienos šventė. Iki susitikimo!

Algirdas GARBAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.