Prisimenant buvusį bibliotekos vadovą

2018-04-10 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Kostantas Galvelis (sėdi trečias iš dešinės) su bibliotekininkais 1951 metais. Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos nuotr.

Nuo kovo pradžios Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Jie būtų šventę 100 metų“, kurioje prisimenami įžymūs Biržų krašto žmonės, gimę 1918 metais, kartu su Lietuva. Vienas iš jų – buvęs dvyliktasis Biržų viešosios bibliotekos direktorius Kostantas Galvelė.

Kostantas Galvelė gimė 1918 metų balandžio 8 dieną Pagervėlės kaime, ūkininko šeimoje. Augo kaip ir visi tuo metu. Būdamas 21 metų buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1941 metų birželio 21 dieną, prasidedant II pasauliniam karui, Kostantas Galvelė buvo Lietuvos liaudies kariuomenės karys, tarnavęs Pabradės poligone. Kartu su kitais kariais traukėsi į Rusijos gilumą. Ten baigė karo mokyklą, dalyvavo mūšiuose kartu su lietuviškąja 16-ąja divizija. Vieno mūšio metu neteko kojos. Vėliau kartais Kostantas Galvelė vesdavo ekskursijas karo keliais, pavyzdžiui po Salaspilį (Latvija), kur vyko mūšiai, kuriuose jis pats buvo dalyvavęs.

Nuo 1950 metų gruodžio 1 dienos Kostantas Galvelė – Biržų viešosios bibliotekos vedėjas (direktorius). Ištisus dvidešimt šešerius metus ir penkis mėnesius. Jau dirbdamas 1964 metais baigė Vilniaus kultūros švietimo technikumą. Kadangi, pasak jį menančių kolegų, buvo nuoširdus, darbštus, rūpestingas darbuotojas, labai pasiaukojęs savo profesijai, skatinęs ir kitus pasitempti, už tai buvo gerbiamas kolegų bibliotekininkų, vertinamas to meto valdžios. Jau 1951 metais už gerą veiklą Biržų rajono kultūros ir švietimo srityje buvo premijuotas.

Kostantui Galvelei vadovaujant, kūrėsi naujos bibliotekos rajono kaimuose. 1953 metų pradžioje kaimų bibliotekų buvo 14, o 1956 metais – jau 23. Vadovui teko daugybė rūpesčių: materialinės bazės, dokumentų fondų kūrimas, tinkamų darbuotojų parinkimas ir eilė kitų reikalų, reikalavimų. Matyt, sekėsi. 1957 metų pabaigoje, paskelbus Respublikinės kultūros-švietimo įstaigų apžiūros rezultatus, Kostanto Galvelės vadovaujamai Biržų rajoninei bibliotekai įteikta Lietuvos kultūros ministerijos pereinamoji Raudonoji vėliava (tai reiškia, kad Biržų biblioteka – geriausiai dirbanti šalyje) ir paskirta pirmoji premija – inventoriui 5000 rublių sumai. O bibliotekos vadovas, už sėkmingą veiklą ir iškeltų uždavinių įvykdymą, įvertintas Garbės raštu bei pinigine premija.

K. Galvelis kruopščiai rinko informaciją apie Biržų kraštą ir kraštiečius. Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos nuotr.

Kostantas Galvelė daug ir kruopščiai dirbo, asmeniniu pavyzdžiu skatino ir visą bibliotekininkų kolektyvą, dažnai dalinosi darbo patirtimi su kolegomis. Už didelius nuopelnus kultūros-švietimo darbe ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime 1960 metų liepos mėnesį Kostantui Galvelei suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo garbės vardas. 1961 metų žurnalo „Bibliotekų darbas“ rugpjūčio numeryje rašoma, kad Biržų rajoninės bibliotekos vedėjas Kostantas Galvelė apdovanotas Lietuvos Kultūros ministerijos ženkleliu „Knygos bičiulis“. 1967 metais buvo įvertintas to meto aukščiausiu apdovanojimu – Lenino ordinu.

Bibliotekos vedėjas aktyviai bendradarbiavo rajono spaudoje, rašė straipsnius, nušviečiančius bibliotekų veiklą, knygos ir visos kultūros reikšmę žmogaus gyvenime. Organizuodavo seminarus, skaitytojų konferencijas, knygų aptarimus, rengdavo pranešimus. Aišku, visa ši veikla turėjo atitikti to meto sovietinę ideologiją. Paradoksalu, kad Lietuvos Respublikos amžininkas didžiąją gyvenimo dalį gyveno ir dirbo vyraujant priešiškai Lietuvai ideologijai. Bet Knygos, Kultūros populiarinimas ir to meto gyvenime buvo Šviesa. Dar 1973 metų liepos 17 dienos „Biržiečių žodyje“ išspausdintame interviu „Biblioteka ir skaitytojas“ (kalbino P. Balčiūnas) bibliotekos vedėjas Kostantas Galvelė akcentuoja, kad kiek žmogus praturtėjo dvasiškai, neišmatuosi, to neparodys jokie planai ir ataskaitos. Tam metui tai buvo drąsus ir protingas viešai išsakytas požiūris. Šiandien įdomu skaityti praeities spaudoje, kad ir tada bibliotekos vadovas jaudindavosi dėl mažo vietos valdžios dėmesio bibliotekoms, dėl amžinų materialinių trūkumų, netinkamų patalpų, naujų knygų stygiaus.

Išėjęs į pensiją, Kostantas Galvelė dar septynerius metus dirbo bibliotekoje kraštotyrinį darbą. Buvo Kraštotyros draugijos narys, kruopščiai rinkęs informaciją apie Biržų kraštą ir kraštiečius. Mielai patardavo kolegoms, ypač pradedantiems bibliotekininkams. Kaip prisimena ilgametė bibliotekininkė Nijolė Taujanskienė, Kostantas Galvelė buvo bibliotekininkas iš pašaukimo. Dirbo nesiblaškydamas, nors darbas ne visada buvo paprastas ir lengvas. Jo gyvenimo principai buvo paprasti – būti sąžiningam, stengtis nieko neįžeisti, nekonfliktuoti. Jis nemėgo apsimetinėjimo, neturėjo pavydo jausmo, nestokojo geros nuotaikos, pagarbos kolegoms.

Nijolė Taujanskienė, laikanti Kostantą Galvelę savo profesijos mokytoju, prisiminimuose rašo: gyvenęs tylų ir ramų gyvenimą, Kostantas Galvelė pasiilgdavo bendravimo, kolegių, kurias vadindavo mergautinėmis pavardėmis, laukdavo dėmesio, deja, jautėsi truputį pamirštas. Buvęs bibliotekos vadovas buvo visada pasitempęs, laukdamas svečių būtinai dėvėdavo kostiumą. Buvo vaišingas, mokėjo džiaugtis savo švelnios, jautrios sielos, rūpestingos žmonos rankdarbiais, gėlynais. Su juo buvo įdomu kalbėtis įvairiausiomis temomis, nuo bibliotekinės veiklos iki sodo reikalų. Gyvai domėjosi rajono naujienomis ir vis kaupė publikacijų iškarpas rūpimomis temomis.

Po sunkios ligos Kostantas Galvelė mirė 2007 metų birželio 18 dieną. Buvusios kraštotyrininkės Nijolės Taujanskienės atmintyje išlikę daugybė malonių pokalbių su Mokytoju, kuris pats laikėsi šių principų ir iš kitų tikėjosi – sąžiningumo, darbštumo, teisingumo ir nuoširdumo.

1970 metų sausio 13 dienos „Biržiečių žodyje“ Kostantas Galvelė rašė to meto biržiečiams: didžiausias linkėjimas: skaitykite ir mylėkite knygas. Šis linkėjimas labai paprastas, bet jį priėmus, atsidaro durys į kultūringą, šviesų ir prasmingą gyvenimą. Prisimenant buvusį bibliotekos vadovą, jo vardu būtent to linkime ir šių dienų biržiečiams.

Parengė Liuda PRUNSKIENĖ

Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos

vyresnioji bibliotekininkė

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.