Gavėnios rekolekcijos Biržuose su seminaristais

2018-03-23 | Kategorija: Krašto naujienos

Šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Parapijos archyvo nuotr.

Gavėnia – susitaikymo laikas. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos. Šiemet jose dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentai su savo vadovais. Klierikai iškilmingai asistavo šv. Mišiose, kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša talkino Biržų kunigams klausydamas išpažinčių, aukodamas šv. Mišias ir sakydamas pamokslus.

Seminaristų ugdytojas diakonas Gabrielius Satkauskas bendravo su Pirmajai komunijai besiruošiančiais vaikais, įtraukdamas juos į diskusiją. Pokalbis vyko aiškinantis šv. Mišiose girdėtą Evangeliją. Diakonas Gabrielius klausė vaikų, ar jie norėtų sutikti Jėzų, kas yra Jėzus, ką Jis darė… Vaikai teigė norintys bendrauti su Jėzumi, įvardijo, kad Jėzus darė stebuklus. Diakonas vaizdžiai ir įtikinamai Jėzaus gyvenimą lygino su mūsų laikų situacijomis. Kaip neregiui ar negirdinčiam žmogui reikia tam tikros pagalbos – baltosios lazdelės ar knygos, taip kelyje į dangų, susitikimui su Jėzumi reikalingas tikėjimas. Kita priemonė patirti Jėzaus artumą – Šventasis Raštas. Jei gyvenime naudosimės šiais dalykais, turime viltį į šviesos karalystę.

Kunigų seminarijos klierikai dalyvavo sutvirtinamųjų šv. Mišiose, kuriose giedojo Biržų jaunieji ateitininkai, vadovaujami Rasos Stanulevičienės. Po jų vyko susitikimai grupelėse, kur besiruošiantieji sakramentams galėjo pasitikrinti žinias. Klierikai Edvardas ir Martynas pasidalijo liudijimais apie pašaukimus.

Sekmadieniais Biržų arsenalo salėje vyksta seminarų ciklas „Tikėjimo pagrindai – irkis į gilumą“. Šį rekolekcijų savaitgalį seminaristai klierikai bendravo su dalyviais, kartu diskutuodami grupelėse. Drauge nagrinėjo krikščioniškosios moralės klausimus, Dekalogą, dorybes. Dalijosi patirtimis – ar lengva gyventi krikščionišką gyvenimą.

Seminaristų susitikimas su biržiečiais diskusijų grupelėse. Parapijos archyvo nuotr.

Rekolekcijų savaitgalis Biržuose buvo išskirtinis – tikintieji turėjo galimybę susipažinti su jaunuoliais, pajautusiais kunigystės pašaukimą, pasirinkusiais tarnystės Dievui ir Bažnyčiai kelią, išgirsti jų atvirus liudijimus. Pasauliečiams dažnai atrodo nesuprantamas kunigystės pasirinkimas, ypač jauniems žmonėms. Tai buvo puiki proga iš pirmųjų lūpų išgirsti, bandyti suprasti pasirinkimo galimybes.

Propedeutinio kurso studentai vyksta į parapijas, iš kurių kilę jų bendrakursiai. Rekolekcijų savaitgaliui bendramokslius į Biržus pakvietė biržietis klierikas Justas Kavaliauskas. Studentai Vilniaus seminarijoje mokosi iš įvairių Lietuvos vietų, tad daugeliui jų buvo pirma pažintis su Biržais.

Sandra BALODYTĖ

Biržų dekanato referentė

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.