Nepaprasta Veronikos paprastumo pamoka

2018-03-20 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį ketvirtadienį Biržai sulaukė ypatingos viešnios – Pilies menėje su biržiečiais dainavo, su jaunimu bendravo dainininkė Veronika Povilionienė. Jos stiprus žodis, melodinga lietuviška daina, paprastumas giliai strigo į biržiečių širdis.

Aikštelėje, prie įvažiavimo į Pilies kiemą, stabtelėjo autobusiukas. Iš jo skubiai išlipo dainininkė Veronika Povilionienė, akordeonininkas Svajūnas Ilčiukas su instrumentu ant pečių ir šio renginio organizatoriaus – Vilniaus mokytojų namų atstovė. Trijulė pėsčiomis pasuko Pilies tilto link, o vairuotojas dairėsi, kur pastatyti autobusiuką. Toks kultūringumas ir pagarba sujaudino, nes reikšmingų mūsų rajono valdžios atstovų automobiliai rieda iki pat Pilies durų, nors jiems ant pečių sunkios naštos ir nėra.

Salėje Veronikos (taip paprastai visą popietę į dainininkę kreipėsi biržiečiai) laukė liaudiškos dainos mylėtojai, atlikėjos gerbėjai. Renginio pavadinimas – „Pasidainavimai su Veronika, Signatarų keliais“. Todėl pirmiausia renginio dalyviai prisiminė signatarus, kilusius mūsų žemėje. Apie Jokūbą Šerną papasakojo ir skaidres iš jo tėviškės demonstravo Nemunėlio Radviliškio gyventojas Manfredas Bridžius. Apie Alfonsą Petrulį kalbėjo vabalninkietis Algirdas Garbauskas.

– Jei nebūtų buvę šitų šauniųjų vyrų, iki šiol sėdėtume rusiškoj, lenkiškoj, vokiškoj baloj, – kalbėjo Veronika Povilionienė.

Daug gražių žodžių dainininkė skyrė mūsų tautai, jos turtingumui. Juk ir dainose dainuojama apie krištolinius langelius, aukselį, sidabrėlį.

– Jei būtume buvę ubagai, iš kur būtų tokios dainos? – kalbėjo V. Povilionienė. – Mes per geri. Nei vienoje liaudies dainoje mes nepuolam. Visą laiką tik ginamės, duodame į kailį užpuolikams, tuo pačiu ir truputį prasiplėsdavom, – šypsojosi dainininkė.

Su „Saulės“ gimnazijos „Saulalas“ folkloro ansambliu. Editos Mikelionienės nuotr.

Jautriai Veronika Povilionienė kalbėjo jaunimui:

– Kviesčiau jaunimą pasižiūrėti ne tik į tai, kas vyksta dabar, bet kas bus ir po jų. Esu buvusi jaunimo stovyklose Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvių kalba nyksta, o lietuviai dingsta didžiosiose tautose. Beveik tas pats laukia ir dabartinių mūsų pabėgėlių, neišgelbės nei dvigubos pilietybės. Jie nekariaus už Lietuvą, nemokės mokesčių Lietuvoje. Dar niekas Lietuvoje iš bado nenumirė. Visose dainose dainuojama apie darbą. Nemokamų pietų nebūna. Dirbo mūsų seneliai, tėvai, turime dirbti ir mes. Ir kokį darbą bedirbtum, vis tiek lieki žmogumi. Į šį pasaulį visi ateiname vienodi. Ateis laikas, kai norėsite padėti galvą kam nors ant peties ir nebus kam. Todėl reikia laikytis šeimos. Geriausias gyvenimas yra savo terpėje. Štai kokią kalbą pasakiau.

Ir suskambėjo Veronikos balsas Pilies menėje. Dainininkė liūliavo prieškario lopšinėmis, priminė savanorių dainas, o renginyje dalyvavusių „Saulės“ gimnazistų prašė padainuoti aukštaičių ar Biržų krašto dainą. Gimnazistai Veronikos nepaleido – paėmę už rankų kvietė dainuoti kartu. „Saulalas“ folkloro ansamblio vadovė Nijolė Kaulinienė dėkojo Veronikai už džiaugsmą dainuoti kartu. Puikias melodijas, kurios skambėjo 1918 metais, atliko akordeonininkas Svajūnas Ilčiukas.

Ir suskambėjo Veronikos balsas Pilies menėje… Editos Mikelionienės nuotr.

Dainavo visa salė. Iš „proklamacijų“. Taip juokais iš anksto paruoštus dainynėlius su žodžiais vadino Veronika. Ji gyrė šaunų biržiečių chorą, o pabaigoje užtraukė dainą, kuri ragino svetelius namo.

Veronika Povilionienė biržiečiams dėkojo už dovanas, o biržiečiai – už galimybę būti kartu. Editos Mikelionienės nuotr.

Už stiprų ir įtaigų žodį, už tai, kad galės pasakyti „dainavau su Veronika“, dėkojo rajono vicemerė Irutė Varzienė. Biržietiškos duonos kepalą dainininkei įteikė Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė. Dainininkė apsidžiaugė: kaip sykis jos anūkei sukanka devyneri. Prie stalo susirinks visa šeima. Duonelę visi suvalgys.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.