Pažinti ir pamilti Šventąjį Kazimierą

2018-03-09 | Kategorija: Susitikimai

Gausus Biržų jaunimo būrys šv. Kazimiero šventėje. Kun. Ernesto Želvio nuotr.

Kiekviena tauta turi savo istoriją. Išskirtinės tautos asmenybės tampa jos savastimi. Visuotinės Bažnyčios gyvenime ypač svarbią vietą užima šventųjų istorijos. Lietuva turi vieną kanonizuotą šventąjį Kazimierą. Jis globoja ir užtaria lietuvių tautą, jaunimą ir Panevėžio vyskupiją. Ar ne per mažai žinome apie jį ir skiriame dėmesio jam? Į šį klausimą verta atsakyti kiekvienam iš mūsų.

Panevėžio vyskupija kasmet mini šv. Kazimiero dieną ir kviečia deramai gaivinti šio šventojo kultą parapijose. Ragina, ypač – jaunimą, susidomėti šiuo šventuoju ir sekti jo pavyzdžiu. Tai galbūt nelengvas iššūkis šių dienų jaunuoliams, bet mokytis ir ugdytis dorybes, bent panašias į šventojo Kazimiero, galėtų būti siektinas kiekvieno jauno žmogaus gyvenimo užmojis.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija neliko abejinga ir šiais jubiliejiniais Lietuvos šimtmečio metais atsiliepė į Panevėžio vyskupo kvietimą dalyvauti šventinėje programoje. Į Panevėžį išvyko penkiasdešimties žmonių grupė. Tai – vaikai ir jaunuoliai iš Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos ir Germaniškio mokyklos-daugiafunkcio centro. Kunigo Ernesto Želvio paraginti ir jo vadovaujami, kelionėje globojami, į šventę vyko tikybos pamokas lankantys, pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantys mokiniai bei jaunieji Biržų ateitininkai su mokytojomis Rasa Stanulevičiene ir šių eilučių autore.

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje mokytojai klausėsi Žygimanto Pavilionio paskaitos apie tikinčio žmogaus vaidmenį valstybės valdyme, kurioje pranešėjas kalbėjo, kaip atstatyti valstybėje teisingumą, gyventi, remiantis dorybėmis ir žmogiškumu. Jis pabrėžė krikščioniško supratingumo svarbą, bendruomeniškumo idėją, stiprių asmenybių ugdymą, atskirties mažinimo būtinumą ir kitus faktorius, galinčius nulemti mūsų tautos ateitį.

Kitas lektorius buvo kunigas dr. Gediminas Jankūnas, kuris pristatė vyskupo Kazimiero Paltaroko knygą „Karalaitis Šventasis Kazimieras“. Šventasis Kazimieras mums yra teisingumo ir kilniausių dorybių pavyzdys, iš kurio galime mokytis visapusiškai doro gyvenimo. Galbūt šiandienos jaunimui nepatrauklios šventojo savybės, bet jos atspindi žmogaus moralinį veidą, jų siekiamybė veda šventumo link.

Tikėjimo ir meilės liudijimu dalijosi Dalia Mackelienė – patyrusi skaudžią mylimo vyro netektį, bet gebanti toliau mylėti gyvenimą, juo džiaugtis ir nepaliauti šlovinti Dievą ir Jam dėkoti net už kančią. Jautrūs prisiminimai mokė stiprybės, ragino gyventi, išdovanojant save – randant prasmę gyventi Dievui ir artimui.

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas sveikina ir pradeda vyskupijos šv. Kazimiero šventę. Kun. Ernesto Želvio nuotr.

Mažiausieji renginio dalyviai darbavosi kūrybinėse spalvotų šešėlių pasakų piešimo dirbtuvėse ir susipažino su Vakaro žvaigždele. Jaunimas klausėsi Gian Luca Demarco mokymo „Nepamesk tikėjimo ir kasdienybėje“ bei kun. Tomo Paliukėno aiškinimo apie šventumą. Vėliau vyko teatriniai nuotykiai su improvizacijų grupe.

Popietę visi šventės dalyviai skubėjo į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą, kur visus pasitiko Lietuvos jaunimo dienų choro giesmės, o vyskupas Linas Vodopjanovas OFM su vyskupijos kunigais aukojo šv. Mišias. Ganytojas pamoksle kvietė siekti šventumo kiekvieną iš mūsų, mokytis iš šventųjų gyvenimų, ypatingai išryškindamas šventojo Kazimiero dorybes – tvirtą tikėjimą, teisingumą, gailestingumą, skaistumą ir kitas karalaičio savybes, kurių labai stinga daugeliui dabartinių žmonių. Be išskaičiavimo darydami gerus darbus ir mylėdami galėsime siekti dangaus – tikrosios meilės ir gėrio buveinės.

Palaiminti, dvasiškai pasotinti, pilni džiaugsmo ir minčių apmąstymams, sukome namų link. Nepavargę, linksmi, supratę meilės pamoką, skubėjome dalintis patirtimis vieni su kitais ir vežtis į namus naujai atrastą pažintį ne tik su draugais, bet svarbiausia – šventuoju Kazimieru.

O biržiečių kelionėje visuomet pasitaiko ir kunigo Ernesto netikėtų staigmenėlių… Ačiū visiems, padėjusiems dalyvauti šiame renginyje.

Šventės dalyvių vardu mokytoja Sandra BALODYTĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.