Pasveikinta šimtametė

2018-03-01 | Kategorija: Krašto naujienos

Vasario 27 d. Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas pasveikino Papilio seniūnijos gyventoją Aleksandrą Undzėnaitę-Galeckaitę-Sadauskienę, vasario 25 d. sulaukusią šimto metų jubiliejaus. Garbingo gimtadienio proga sukaktuvininkę pasveikino ir biržietė Rožė Zeltinienė, taip pat jau šimtametė. Sveikatos ir stiprybės senolei – Lietuvos šimtmečio liudininkei – linkėjo Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas, seniūnijos bendruomenių atstovai.

Biržų rajono savivaldybės inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.