Svarbiausi žodžiai Lietuvai

2018-02-17 | Kategorija: Susitikimai

Janinos Bagdonienės nuotr.

Koks gražiausias Lietuviškas žodis? Ko juo norėtume palinkėti Lietuvos žmonėms, draugui, bičiuliui, artimiausiam, brangiausiam? Tokius žodžius mintyse biržiečiai  trečiadienio vidurdienį atsinešė į Pilies kiemą.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojų pakviesti biržiečiai dalyvavo akcijoje „100gražiausių žodžių Lietuvai“. Į šventę suklegėjo „Vilties šviesos“ lankytojai ir jų vadovai, atėjo įvairaus amžiaus biržiečiai, džiaugdamiesi gražiu sumanymu, sveikindami vienas kitą su švente, dovanodami trispalves šiltas dovanėles.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Daina akciją pradėjo „Vilties šviesos“ atstovai ir pats mažiausias iš jų, dar Lietuvą tebesapnuojantis vežimėlyje, saugus ir mylimas.

O paskui bibliotekininkės pakvietė visus rašyti po gražiausią žodį ant trijų spalvų širdies formų lapelį. Rašė visi: pagalvodami, pasitardami, prisimindami tai, kas šiandien, ypač – Šimtmečio šventės išvakarėse, yra labai brangu, artima, sava. Niekas neperskaitė, kokie žodžiai buvo parašyti. Visi jie buvo rišami ant įvairiaspalvių balionų virvučių. O tada, choru pasveikinę Lietuvą su gimtadieniu, biržiečiai paleido savo prasmingus žodžius į dangų. Greitai kilo balionai, skubėdami aplenkti Pilies bokštus ir nyko debesėliuose.

Janinos Bagdonienės nuotr.

Su gimtadieniu, Lietuva!

Janina BAGDONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.