Gimtinei ir Lietuvai

2018-02-17 | Kategorija: Susitikimai

Pirmomis vasario dienomis biržiečiai gavo gražią dovaną: Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus rūpesčiu ir lėšomis išleistą kūrybos albumą „Gimtinei ir Lietuvai. Jaunieji biržiečiai atkurtos Lietuvos 100-mečiui“.

 

Didelio formato, ant puikaus popieriaus atspausdintas, daugiau kaip 200 puslapių albumas – puiki dovana ir jauniesiems rajono dailininkams, literatams, ir jų mokytojams tėveliams, mokykloms ir darželiams.

Knygą savo lėšomis išleidęs V. Rinkevičius tokio sumanymo ėmėsi ne pirmą kartą: rajono vaikų kūrybos knygą jis buvo išleidęs ir 2007 metais („Mano mažas vaikiškas pasaulis“), tik daug mažesnės apimties, kuklesnę.

„Dabar tam turime išskirtinę progą – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų. Jaunuosius kūrėjus skatinau savo kūriniuose daugiau dėmesio kreipti į valstybinius, tautinius akcentus, susijusius su mūsų valstybės istorija. Tai prasmingai įamžins šią datą, nes dažniausiai, minėdami svarbias sukaktis, organizuojame didelius renginius, minėjimus, sukviečiame daug žmonių, sakome gražias kalbas, koncertuojame, leidžiame fejerverkus, prisiekiame meilę Tėvynei… Tačiau kas išlieka po tų pompastiškų iškilmių? Iš esmės, nieko. Praėjus metams, kitiems, mažai kas prisimena, kaip buvo paminėti žymi sukaktis ar šventė“, – rašo knygos įžangoje jos sumanytojas V. Rinkevičius. Ir tikisi, kad būtent per kūrybą mūsų vaikai, jaunimas savo gyvenimu prisilies prie šalies istorijos, sustiprins savo ryšį ir suvokimą, kad jis yra lietuvis, savo tautos žmogus.

Šioje knygoje rasime 244 piešinių, kuriuos nupiešė 215 autorių, 70 įvairaus žanro literatūros kūrinių, 3 floristines kompozicijas. Knygoje pateikti 20 rajono mokymo ir ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių kūriniai.

Knyga – jos leidėjo dovana, tad pardavinėjama nebus. 1000 egzempliorių tiražu išleistas spalvotas albumas bus dovanojamas jo kūrėjams, mokytojams, mokykloms, darželiams, bibliotekoms.

 

Vaiva MILEIKAITĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.