Suomijos Respublikos ambasada Šimtmečio proga dovanoja Lietuvos bibliotekoms 100 knygų ,,Suomijos istorija“ lietuvių kalba

2018-02-13 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Gerai išplėtotas nemokamų bibliotekų tinklas yra vienas iš kertinių Suomijos visuomenės švietimo elementų. Kiekvienam gyventojui nepriklausomai nuo finansinės padėties suteikta galimybė rasti jam reikalingą informaciją taip pat prisidėjo prie lygių galimybių visuomenės plėtotės.

Sveikindama Lietuvą, Suomijos Respublikos ambasada dovanoja Lietuvos bibliotekoms 100 knygų „Suomijos istorija”, kurių autorius yra filosofijos mokslų daktaras ir Helsinkio universiteto profesorius Henrikas Meinanderis.

Pirmasis knygos „Suomijos istorija” leidimas švedų ir suomių kalbomis pasirodė dar 2006-siais metais. Ilgainiui knyga buvo išversta į daugiau kaip dešimtį kalbų, tarp jų ir į rusų, ukrainiečių, estų, anglų, vokiečių, gruzinų, latvių ir sirų kalbas.

Knyga, kurios atnaujinta versija 2017-siais buvo išleista ir lietuvių kalba, dabar pateks į Lietuvos bibliotekas ir taps pasiekiama plačiajai visuomenei.

Turiningas leidinys jau anksčiau yra sulaukęs gausaus skaitytojų susidomėjimo. Savo knygoje profesorius Meinanderis piešia gyvą ir ryškų Suomijos istorijos paveikslą – nuo integracijos Švedijos Karalystėje iki autonominės Didžiosios Kunigaikštystės Rusijos imperijoje. Iki valstybės, kuri 1917-siais išsikovojo nepriklausomybę, o 1995-siais tapo Europos Sąjungos nare. Autorius perkelia Suomiją į keletą istorinių kontekstų, norėdamas atskleisti, kaip Suomija iš neturtingos agrarinės valstybės tapo pasiturinčia post-industrine šalimi. Suomija yra viena iš Šiaurės Šalių ir priklauso Baltijos jūros regionui, taigi ji yra ir Valstybės atkūrimo dieną švenčiančios Lietuvos kaimynė.

SU GIMTADIENIU, LIETUVA!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.