Kunigui Povilui Miškiniui – Monsinjoro titulas

2018-02-09 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Tarp vyskupų – Monsinjoras Povilas Miškinis. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Monsinjoro vardas vabalninkiečiams buvo žinomas jau seniai. Su didele pagarba jis buvo tariamas vabalninkiečių, nes jį turėjo mūsų kraštietis, visoje Lietuvoje žinomas ir gerbiamas kunigas Kazimieras Vasiliauskas (1922–2001). Monsinjoras – dvasininkų garbės titulas. Jis suteikiamas už ilgametį nepriekaištingą sielovados darbą, rūpinimąsi bažnyčia ir parapijos žmonėmis.

2017 metų lapkričio 6 dienos popiežiaus Pranciškaus dekretu Monsinjoro vardas suteiktas kunigui Povilui Miškiniui. Nors P. Miškinis praėjusių metų rugpjūtį perkeltas į Pasvalio bažnyčią, bet vabalninkiečiai jį laiko savu, nes Vabalninkui jis atidavė net 34 tarnystės, kunigavimo metus.

Vyskupas Linas Vodopjanovas Povilui Miškiniui įteikia popiežiaus dekretą. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Šio garbingo vardo suteikimo proga vasario 4 dieną Pasvalio bažnyčioje vyko didelės iškilmės. Kunigas, dabar jau Monsinjoras Povilas Miškinis, tuo pačiu šventė savo jubiliejinį 85-ąjį gimtadienį. Į iškilmes atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Pilnoje Pasvalio bažnyčioje šv. Mišias aukojo abu vyskupai ir devyni kunigai. Tarp jų – Povilo Miškinio jaunesnis brolis Julijonas, Kuršėnų altarista. Vyskupas L.Vodopjanovas perskaitė popiežiaus dekretą apie Monsinjoro vardo suteikimą ir jį įteikė Povilui Miškiniui.

Sveikino P. Miškinį ir priminė jo nuopelnus Vabalninko parapijai ir jos žmonėms vyskupas J. Kauneckas, kuris ne kartą lankėsi Vabalninko bažnyčioje ir parapijos koplyčiose. O kiek daug buvo norinčių pasveikinti Monsinjorą! Pirmiausia – ramygaliečiai giminės, artimieji, parapijiečiai, o paskui – didžiulis būrys vabalninkiečių, sunku net išvardinti.

Sveikina Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Sveikino Vabalninko seniūnė Lilija Vaitiekūnienė ir seniūnijos darbuotojai, Vabalninko bendruomenės atstovai su pirmininke Dalia Strautiniene, daugelis Vabalninko seniūnijos bendruomenių ir Biržų bendruomenių tarybos pirmininkė Vida Jasinevičienė, Vabalninko bažnyčios choristai ir jų seniūnė Danutė Brazdžiūnienė ir daug kitų. Monsinjoras Povilas Miškinis buvo sujaudintas, dėkojo sveikintojams už gėles ir dovanas. Turėjo darbo mūsų nuolatinis fotografas Stanislovas Vadapolas, nes buvo daug norinčių įsiamžinti šia proga.

Būrys vabalninkiečių sveikintojų su bendruomenės pirmininke Dalia Strautiniene. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Šie metai iš tikrųjų turtingi jubiliejų. Norisi priminti, kad abiems Panevėžio vyskupams šie metai taip pat jubiliejiniai, abiejų gimtadieniai birželio mėnesį, tik skiriasi per porą dienų. Jonui Kauneckui birželio 6 dieną sukaks 80, o Linas Vodopjanovas birželio 8 dieną minės 45-ąjį gimtadienį. Sveikatos Jiems!

Algirdas GARBAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Tags:

Vienas komentaras to “Kunigui Povilui Miškiniui – Monsinjoro titulas”

  1. Saulius Simoliunas parašė:

    Labai verta ir teisinga pagerbti Mosinjora Povila Miskini uz istikimybe tikejimui ir Lietuvai!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.