Iškilmingo memorialo atidarymo Pakamponyse planas

2018-02-09 | Kategorija: Įžvalgos

Pasitarimo dėl Pakamponių memorialo dalyviai. Editos Mikelionienės nuotr.

Spalio vidury Pakamponyse, kur per vieną naktį buvo sušaudyta daugiau kaip 2000 mūsų miesto gyventojų žydų, bus atidengtas įspūdingas memorialas jiems atminti. Memorialo iniciatorius – Pietų Afrikos Respublikoje gimęs, šiuo metu Izraelyje gyvenantis Abelis Levitas. Šią savaitę jis viešėjo Biržuose ir „Tylos“ viešbučio konferencijų salėje su memorialo statyba besirūpinančiais biržiečiais aptarė memorialo statybos rūpesčius bei jo atidarymo detales.

Pasitarimo dalyviai

Susitikime su garbingu svečiu, kuris į Biržus atvyksta ne pirmą kartą, dalyvavo rajono vicemerė Irutė Varzienė, Savivaldybės administracijos paminklotvarkininkas Dalius Mikelionis, „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė ir muziejininkė Emilija Kalninienė, „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro vadovė mokytoja Virginija Kalninienė ir atstovai, Biržų žydų palikuonys Virginija Kerbelytė Raščiuvienė, Sania Kerbelis, Leta Vainorienė, mokytojas Vidmantas Jukonis, memorialo statybos projekto koordinatoriumi paskirtas Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis.

Biurokratiniai trukdžiai

Memorialo atidarymas Pakamponyse buvo planuotas dar praėjusių metų rugpjūtį. Tačiau projektas sustojo dėl biurokratinių procedūrų. Pasak Merūno Jukonio, 40 metrų ilgio memorialui statyti reikėjo suformuoti naują žemės sklypą. Iš pradžių memorialą buvo planuojama statyti vietoje, kuri ribojasi su privačia žeme. Žemės savininkė nesutiko. Tuomet memorialą teko projektuoti kitoje pusėje. Teko tikslinti sklypo ribas, nes memorialo dalis būtų statoma miško teritorijoje, ką įstatymai draudžia. Anot M. Jukonio, labai ilgai dirbo matininkai, kurie dar ir privėlė klaidų. Sklypą reikėjo permatuoti. Šiuo metu sklypas baigtas formuoti ir atiduotas tvirtinti Nacionalinei žemės tarnybai bei registruoti Registrų centre. UAB „Senamiesčio projektai“ parengs techninius memorialo statybos paskaičiavimus.

Memorialo statybos – privačiomis lėšomis

Šio projekto architektas iš Prancūzijos dr. Joseph Rabie. Jo proseneliai kilę iš Biržų. Joseph Rabie dirba savanoriškais pagrindais. Jis patikslino monumento detalią vietą, atsižvelgęs į patikslintas žemės ribas ir  žemės sklypą, topografinę nuotrauką bei georadaro tyrimus.

Kadangi memorialas statomas privačiomis lėšomis, viešųjų pirkimų procedūros nereikės. Tikimasi, kad statybos darbai prasidės vasarą.

Iš Izraelio atvykęs Abelis Levitas ir memorialo Pakamponyse projekto koordinatorius Merūnas Jukonis rūpinasi holokausto aukų įamžinimu Pakamponyse bei iškilmingu memorialo atidarymu. Editos Mikelionienės nuotr.

Memorialas Pakamponyse – tai trečias paminklas sušaudytiems žydams atminti Lietuvoje, kuriame bus surašytos žuvusiųjų pavardės. Abelio Levito iniciatyva toks memorialas jau pastatytas jo senelių gimtinėje Plungėje bei Kėdainiuose. Tik pradėjęs rūpintis memorialu Pakamponyse, Abelis Levitas sužinojo, kad jo žmonos Glendos senelė gimusi Biržuose. Jo žmonos artimieji taip pat buvo sušaudyti Pakamponyse.

Svečias Abelis Levitas pasitarimo dalyviams rodė Pietų Afrikos Respublikoje gyvenančio Benio Rabinovičiaus nuotrauką. Tai – verslininkas, geradaris, kuris remia daugybę labdaros organizacijų. Svečias pasakojo, jog Benį Rabinovičių sutiko praėjus dviems savaitėms po pirmojo apsilankymo Biržuose, kur jis susitiko su Irute Varziene ir Merūnu Jukoniu aptarti memorialo reikalų. Prasitaręs apie savo planą, Abelis Levitas sulaukė Benio Rabinovičiaus palaikymo. Jis memorialo statybą parėmė ne tik savo lėšomis, bet ėmėsi iniciatyvos rinkti šiam paminklui lėšas. Benio Rabinovičiaus senelis taip pat kilęs iš Biržų.

Biržų žydų palikuonys Virginija Kerbelytė-Raščiuvienė, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis bei Leta Vainorienė. Editos Mikelionienės nuotr.

Abelis Levitas pasakojo, jog pirmą kartą į savo senelių gimtinę Plungę atvyko dar 1999 metais, po to atvežė didžiulę grupę žmonių. Plungėje jo iniciatyva buvo įkurtas Tolerancijos ugdymo centras. O 2011 metais Plungėje įkurtas pirmasis memorialas žuvusiems žydams su iškaltomis jų pavardėmis.

 Iškilmėse – mokiniai ir svečiai iš viso pasaulio

Svečias iš anksto ir nuosekliai planuoja memorialo Biržuose atidarymo iškilmes. Jos turėtų įvykti spalio 7–10 dienomis. Svečio tikslas – kad iškilmėse dalyvautų kuo daugiau mokinių. Į Biržus tomis dienomis atvyks daug svečių iš JAV, Izraelio, Anglijos, Kanados, Pietų Afrikos Respublikos. Abelis Levitas ketina į Biržus atsivežti keturis savo vaikus ir anūkus. Iškilmėse dalyvaus ambasadų atstovai, planuojama pakviesti ir Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį. Iš anksto į Biržus atvykę svečiai aplankytų ne tik Biržus, bet ir Vabalninką, Pasvalį bei kitus aplinkinius miestus.

Svečias suplanavo: pirmąją viešnagės dieną, ketvirtadienį, vyktų paskaitos. Penktadienį prasideda tradicinis žydų šabas. Todėl jie ketina atlikti religines apeigas. Svečias minėjo, jog norėtų, kad viskas vyktų taip, kaip prieš holokaustą – surengti vakarą su biržiečiais, mokiniai ir kad šis vakaras liktų visų atminty ilgam. Sekmadienį planuojamas memorialo atidarymas. Jo metu žydų muziką atliks „Saulės“ gimnazijos choras, svečiai sakys trumpas kalbas. Svečias taip pat pabrėžė, jog memoriale bus įamžintos ir žydus gelbėjusių teisuolių pavardės. Abelis Levitas pageidavo, kad į iškilmes būtų pakviesti ir žydus gelbėję žmonės. Po memorialo atidarymo svečias tikisi bendravimo prie kavos ar arbatos puodelio.

Pasiūlymai

Pasitarimo dalyviai svarstė: ar reikia laikytis tradicijos ir per memorialo atidarymo ceremoniją skaityti žuvusiųjų pavardes. Kadangi memoriale bus įamžinta 1700 Pakamponyse žuvusių žydų pavardžių, jas skaityti užtruktų labai ilgai. Sania Kerbelis siūlė iš anksto įrašyti aktorių skaitomas pavardes ir iškilmės metu paleisti įrašą fone.

Sania Kerbelis taip pat siūlė iš anksto rengti įvairius su žydų kultūra susijusius renginius – parodas, paskaitas ir pan., kad žmonės galėtų daugiau sužinoti apie šią tautą. Irutė Varzienė sakė, jog būtų galima surengti žydų kultūros savaitę. Nevertėtų aplenkti ir senųjų žydų ir karaimų kapinių Biržuose, kuriose palaidota daug įžymių žydų tautybės žmonių. S. Kerbelis pasisiūlė surengti parodą, atvežti filmą.

D.Mikelionis sakė, jog ketinama pažymėti nuorodomis sinagogų, žydų palaidojimų vietas rajone.

Iškilo diskusija ir dėl memoriale ketinamų įamžinti pavardžių tikslumo. Izraelio žydų genocido centro Jed Vašim pateiktose pavardėse gali būtų netikslumų, jos gali kartotis, nes buvo užrašytos ir sulietuvintos, ir nesulietuvintos. Abelis Levitas sakė, jog ne pavardžių tikslume esmė. Memoriale bus nuoroda, kur žmonės gali patikslinti savo žuvusių artimųjų pavardes ir jos bus patikslintos. Juk nužudytieji buvo lietuviai, todėl jų pavardės memoriale bus sulietuvintos.

Leta Vainorienė sakė, jog Biržų žydų palikuoniai pasirengę prisidėti prie visų organizacinių memorialo iškilmių ir statybos reikalų.

Ar pavyks memorialą pastatyti spalio mėnesį, abejonių lieka. Sania Kerbelis sakė, jog iš tolimų kraštų ketinantys atvykti žmonės lėktuvo bilietus užsisako iš anksto. Irutė Varzienė sakė, jog visi viliasi, kad memorialas bus pastatytas laiku, tačiau apie renginį bus galima pranešti tik turint šimtaprocentinę garantiją.

 Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.