Italų skulptoriaus paroda

2018-02-06 | Kategorija: Susitikimai

Editos Mikelionienės nuotr.

Savaitgalį „Sėlos“ muziejuje buvo atidaryta italų skulptoriaus Raffaele Mondazzi paroda „Mitai ir didvyriai“. Ją į Biržus atvežė meno kuratorius Enzo Fornaro. Tai – trečioji italų menininkų paroda Biržuose nuo praėjusios vasaros.

Pirmoji italų menininkų paroda buvo atidaryta miesto šventės metu, antroji – prakartėlių – paroda biržiečius džiugino per Kalėdas, o dabar galima aplankyti trečiąją parodą. Visų šių parodų kuratorius – Enzo Fornaro. „Sėlos“ muziejaus direktorius Gintaras Butkevičius sakė, jog už parodas reikėtų padėkoti Kauno rajono muziejaus direktoriui Zigmui Kolesinskui, kuris ir suvedė parodos kuratorių Enzo Fornaro su biržiečiais.

Italų menininko Raffaele Mondazzi skulptūros įdomios tuo, jog autorius skulptūroje naudoja įvairių medžiagų derinius: įvairių rūšių marmurą, geležį ir medį ir t. t. Ši paroda – tai tarsi antikos ir šių dienų samplaika.

Skulptorius Raffaele Mondazzi gimė 1953 metais Forli provincijoje. 1960 metais persikėlė į Turiną, kur lankė Meno licėjų bei studijas Albertinos vaizduojamosios dailės akademijoje, dirbo kaip asistuojantis dėstytojas. 1982–1983 metais skaitė paskaitas apie antikinių skulptūrų restauravimą Turkijoje Smirnos ir Stambulo archeologijos muziejuose. Raffaele rengė asmenines parodas, dalyvavo kolektyvinėse parodose. Jo skulptūros puošia įvairių Italijos miestų viešąsias erdves. Jas parodos lankytojai galės pamatyti ekrane rodomose skaidrėse.

Raffaele Mondazzi paroda į Biržus atkeliavo iš Kauno rajono muziejaus, kuris įsikūręs Raudondvaryje. Meno kuratorius Enzo Fornaro italų menininkų parodas rengia ne tik Lietuvoje, bet ir Baltarusijoje, Rusijoje, kitose Baltijos šalyse. Parodos atidaryme jis sakė, jog norėtų bendradarbiauti su Lietuvos menininkais ir parodyti jų darbus Italijoje. O muziejininkai pasvarstė, jog ateityje galėtų užsimegzti Biržų ir kurio nors Italijos miesto draugystė. Enzo Fornaro užsiminė, jog Italijoje labai gerai žinoma avangardinio meno atstovė  Antuanete Rafael, turinti šaknų Lietuvoje. Jis taip pat pakvietė mūsų keramikus dalyvauti konkurse Italijoje.

Editos Mikelionienės nuotr.

Parodą ir ją atvežusį meno kuratorių Enzo Fornaro sveikino rajono vicemerė Irutė Varzienė, pajuokavusi, jog kuratoriaus Biržuose laukė net pusmetį. Mat jis į Biržus žadėjo atvykti kartu su pirmąja paroda, bet taip ir neatvyko.

Parodai itališko kolorito suteikė Vlado Jakubėno muzikos mokyklos R. Butkevičienės mokinės, kurios atliko senosios italų muzikos kūrinius.

Paroda Pilyje veiks mėnesį.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.