Gydytojas, Lietuvos patriotas

2018-01-26 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Zenono Meškausko nuotr.

Visi septyni Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdyje dalyvavę nariai pritarė siūlymui suteikti Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardą ilgamečiam Biržų ligoninės chirurgui, tremtiniui, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio aktyvistui Gyčiui Januševičiui. Sausio 25 dieną vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas suteikti šį vardą G. Januševičiui.

Gytis Januševičius gimė 1939 metų gruodžio 24 dieną Biržų rajono Žvirblių kaime, darbščių ir rūpestingų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Kučgalio mokykloje. Jos nebaigė, nes 1949 metų kovo 25 dieną Januševičių šeima buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko srities Zimos rajoną. Gyčiui tais metais buvo devyneri.

Po daugelio metų, 1989 metų vasarą, kartu su vyresniąja dukra Giedre aplankęs savo tremties vietą, „Biržiečių žodyje“ išspausdintuose kelionės įspūdžiuose „Ne tekanti saulė mus kvietė į Rytus“ Gytis Januševičius rašė: „Tūkstančius kartų iki šių dienų klausiau savęs – už ką? Pasirodo, vien už tai, kad mano tėvai mylėjo žemę, buvo padorūs nepriklausomos Lietuvos ūkininkai. Kad jie nuo ankstyvo ryto iki vakaro sutemų plūkėsi po savo ūkį, kuris už juodą alinantį vargą apdovanojo juos šykščiais vaisias. Kas iš biržiečių žino Žvirblių kaimą, tas mena žvirgždėtus jo arimus ir kemsėtas pievas“.

Po kelias savaites trūkusios kelionės užkaltuose vagonuose Januševičių šeima buvo apgyvendinta netoli Baikalo ežero esančioje Kimiltėjos gyvenvietėje. Tėvai dirbo kolūkyje, sunkiai ir beveik veltui. Čia mirė ir Kimiltėjos tremtinių kapinėse buvo palaidotas senelis. „Tremtyje, mums nebuvo ypatingai sunku. Tačiau būdami vaikai moralinę skriaudą jausdavome: vietiniai berniūkščiai pravardžiuodavo mus fašistais, atiminėdavo į mokyklą atsineštą valgį“, – sakė 1989 m. interviu „Biržiečių žodžiui“.

Baigęs vidurinę mokyklą ir Irkutsko medicinos institutą, Gytis Januševičius iki 1967 metų dirbo Oriolo ligoninėje. Grįžęs į Lietuvą, buvo paskirtas Biržų ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoju ir chirurgu ordinatoriumi. 1968–1970 metais gilino žinias Vilniaus valstybinio universiteto medicinos fakultete.

Talentingam chirurgui buvo pasiūlytas darbas Vilniaus Santariškių klinikose, tačiau Gytis Januševičius šio patrauklaus pasiūlymo atsisakė, grįžo į Biržus ir dirbo ligoninėje chirurgu, o nuo 1985 metų – Chirurgijos skyriaus vedėju. Kartu su juo dirbęs medicinos mokslų daktaras, chirurgas Olgertas Kvedaravičius prisimena, kad Gytis Januševičius buvo labai pasiaukojęs ligoniams, į jį galėjai kreiptis bet kuriuo paros metu. Jis nuolat domėjosi medicinos naujovėmis, kėlė kvalifikaciją Lietuvos gydytojų tobulinimo institute, įvaldė pažangiausius gydymo metodus. Kantriai išklausydavo pacientus, stengdavosi kiekvienam ligoniui taikyti tinkamiausią gydymą, todėl visų buvo mylimas ir gerbiamas gydytojas.

Visada energingas, žvalus, nuolat skubantis, nuoširdžiai bendraujantis su biržiečiais, gydytojas rasdavo laiko ir visuomeninei veiklai. Organizavo ir dalyvaudavo medikų žiemos ir vasaros žaidynėse, domėjosi ir didžiavosi Biržų miesto ir krašto praeitimi, rengdavo ekskursijas į Biržus atvykusiems savo kolegoms. Mėgo fotografuoti.

Gytis Januševičius vienas iš pirmųjų Biržuose įsijungė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą, dalyvavo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime Vilniuje, buvo išrinktas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariu, darbavosi Sąjūdžio rajono Taryboje ir Baltijos asamblėjoje Taline.

Aktyvią gydytojo veiklą nutraukė liga ir mirtis. Mirė Gytis Januševičius Biržuose 1989 metų gruodžio 16 dieną, nesulaukęs savo penkiasdešimtojo gimtadienio, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Zenono Meškausko nuotr.

Tais metais Gytis Januševičius „Biržiečių žodyje“ rašė: „Visus sunkius uždavinius reikia spręsti pagalvojant, neskubant, prisimenant kai kuriuos gerus praeities sprendimus, o nelengvai skindamiesi kelią į laisvę, nepriklausomybę, patikriname savo jėgas ir dvasios taurumą, laisvės troškimą, ištikimybę brangiajai Tėvynei Lietuvai“.

Toks taurus, mylintis žmones ir Lietuvą, mūsų atmintyje išlieka Gytis Januševičius.

Algirdas BUTKEVIČIUS

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.