2017 m. Stasio Lozoraičio žurnalistinė premija – mokslininkui ir publicistui Liudui Mažyliui

2018-01-12 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Lietuvos visuomenė profesorių politologą  Liudą Mažylį labiausiai įsidėmėjo dėl  pernai jo surastų 1918 m. vasario 16-osios  nepriklausomybės akto originalų lietuvių ir vokiečių kalbomis.  Tačiau  prof. L. Mažylis ne mažiau nuveikė populiarindamas Lietuvoje vakarietiškos žurnalistikos  principus, nuodugniai  tyrinėjo  Atgimimo laikų (1990–1991 metų) lietuviškos  žiniasklaidos vaidmenį atkuriant, ginant, stiprinant valstybę.

Lietuvos žurnalistų draugijos   Stasio  Lozoraičio  premijos vertinimo komisija   vieningai nusprendė  aukščiausią kasmetinį draugijos  apdovanojimą–  premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“– skirti Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui L.  Mažyliui  už ilgametę spaudos publicisto – humanitaro, o pastaruoju metu – ir televizijos laidų vedėjo veiklą, atkaklius istorinius ieškojimus, kuriuos vainikavo surastas Vasario 16-osios aktas. Apdovanojimas  iškilmingai buvo įteiktas  sausio  11 d.   Kaune,  istorinėje Prezidentūroje.

Keli L. Mažylio (g. 1954 m.) žurnalistinės biografijos faktai: 1990–1993 metais – dienraščio  „Kauno laikas“ vyriausiojo  redaktoriaus pavaduotojas.  1993–1998 metais –Kauno miesto savivaldybės atstovas spaudai, spaudos centro vadovas. Jo straipsnius taip pat spausdino leidiniai„Kauno aidas“, „Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Apžvalga“, „Savivaldybių žinios“, „Veidas“. Dabar L. Mažylis – populiariaus LRT dokumentinių apybraižų ciklo „Šiandien prieš 100 metų“ vedėjas.

2016 m. kovo 11-osios išvakarėse  Vytauto Didžiojo universiteto  III rūmų vestibiulyje (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) veikė  prof. L. Mažylio pastangomis surengta paroda „Sąjūdžio plakatai ir spauda 1989-1991“: universiteto akademinė bendruomenė ir   plačioji visuomenė  galėjo pamatyti  L. Mažylio surinktus, išsaugotus Atgimimo laikotarpio plakatus, spaudos leidinius („Kauno aidą“, „Kauno laiką“, dramatiškomis sovietinės 1991 m. sausio agresijos  dienomis  leistą „Laisvąjį Kauną“), istorines, anksčiau neskelbtas nuotraukas, net  tuomečių  politikų karikatūras. Publicistas, žiniasklaidos istorikas   L. Mažylis parodos  lankytojams sakė: „Dabar proga prisiminti, ką ir  pats tada rašiau. Po  kai kurių SSRS kompartijos vadų  bandymo Sovietų Sąjungoje  1991 m. rugpjūčio pabaigoje surengti perversmą, „Kauno  laikas“ išspausdino mano straipsnį „Makabriada perestroikos saulei leidžiantis“.  Atrodo, per daug nenugrybavau… Nors tada spėlioti, kas laukia Lietuvos, buvo nedėkingas dalykas.  Panašiai, kaip šauniajam  Austrijos Vengrijos imperijos   kareiviui Josefui Šveikui žadėti draugams: susitiksime  išgerti  alaus ketvirtą valandą    po Pirmojo pasaulinio karo Prahos užeigoje „Taurė“ („U Kalicha“). Dabar žinome, kad po pučo Lietuvą, lenktyniaudamos viena su kita, diplomatiškai  pripažino daugelis pasaulio valstybių, o tada dar nebuvo aišku, kaip pasisuks istorijos spiralė…“ 

Stasio Lozoraičio žurnalistinė premija įsteigta 1998 metais. Prof. L. Mažylis – jau 20-asis jos laureatas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.