Klausimas vabalninkiečiams. Ar prisimenate vargonininką J. Naujalį?

2017-12-20 | Kategorija: Įžvalgos

Marija ŽIAUGRAITĖ, buvusi dėstytoja, Vabalninko bažnyčios choro choristė:

Šiek tiek neprimiršome. Turime J. Naujalio gatvę. Bažnyčios šventoriuje auginame kompozitoriaus ąžuoliuką. Progai pasitaikius vis užsimename apie jį parapijos leidinėlyje „Žolinės varpai“. Bažnyčios choristus prie vargonų pasitinka ir išlydi  mūsų maestro – Juozas Naujalis, vienas pirmųjų šios bažnyčios vargonininkų profesionalų. Net kelios jo nuotraukos. Jis į mus žvelgia iš stendo „Vabalninko bažnyčios vargonininkai“. Vabalninko bažnyčios choras draugauja su Ramygalos bažnyčios choru. Lankome vieni kitus. Tradicija tapo per susitikimus abiems chorams galingai užtraukti J. Naujalio „Lietuva brangi“.

Klausimas pačiu laiku. 1989 metais minėjome kompozitoriaus J. Naujalio 120-ąsias metines. Kada 150-osios? Greit.  2019 metais.  Pats laikas apie tai pagalvoti. Vabalninkiečiai tikriausiai tinkamai paminės šį jubiliejų. Ir mūsų muziejus, ir biblioteka, ir abi mokyklos. Gal ta proga bus išleista kokia nauja atvirutė, ženklelis? Vabalninko parke tautodailininkai drožėjai gal pastatys suolelį ir kompozitoriui J. Naujaliui?

Vida SKUJIENĖ, Biržų krašto muziejaus „Sėla“

Vabalninko skyriaus vedėja:

Tikrasis gyvas muzikos judėjimas Lietuvoje prasideda nuo J. Naujalio. Vabalninkas neatsiejamas nuo šio kompozitoriaus. Miestelio svečiams  įdomi kiekviena kompozitoriaus J. Naujalio gyvenimo detalė. Mūsų, vabalninkiečių, ir muziejaus skyriaus užduotis – išsaugoti ir skleisti informaciją, kuo garsus ir brangus kompozitorius J. Naujalis mums, vabalninkėnams. Nors kompozitorius J. Naujalis bažnyčioje vargonininkavo tik vienus metus, bet šie metai ne išplėštas, bet išsaugotas ir ne tuščias puslapis jo gyvenimo biografijoje. Už tai ačiū  vabalninkiečiams sąjūdiečiams.

Miestelio svečiams rūpi: ar turime kompozitoriaus vardu pavadintą gatvę? Visiems rūpi pamatyti namą (dabartinę kleboniją), kuriame kompozitorius gyveno. Ekskursantams šiandien galiu parodyti ne tik gatvę, bet ir augantį ąžuoliuką bažnyčios šventoriuje, ir memorialinę lentą, ir vargonus, kuriais džiaugėsi ir grojo mūsų vargonininkas, vėliau tituluotas Lietuvos muzikos patriarchas J. Naujalis. Kol kas galime tik pasvajoti: Vabalninko bažnyčią jau daugiau nei 100 metų garsina šie didingi meistro Juozapo Radavičiaus vargonai, kuriais tuometinis mūsų bažnyčios vargonininkas vargonavo. Restauravus vargonus, Vabalninko bažnyčia taptų svarbiu vargonų muzikos traukos centru…

Petras MATULIS, Vabalninko  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonininkas:

Prieš mūsų susitikimą susimąsčiau: Žolinės aikštėje stovi gražus paminklas „Svajonė“. Ar šis paminklas neįprasmina ir buvusio mūsų bažnyčios jauno vargonininko, kompozitoriaus J. Naujalio kūrybiškos sielos? Vėliau kompozitorius sukūrė pjesę „Svajonė“ styginiam kvartetui.

Bet apie kompozitorių J. Naujalį kiekvieną dieną negalvoju. Studijų metais pats esu grojęs ir dirigavęs J. Naujalio motetą „In monte oliveti“. Mes, ypač bažnyčios choristai, su juo susiduriame nejučia, per šv. Mišias. Ir skiriame jam dėmesio. O dabar atsiverskime savo knygą. Vargonininko J. Naujalio palikimas – prieš akis. Sekmadieniais prieš Sumą giedame J. Naujalio harmonizuotą giesmę „Pulkim ant kelių“. Verčiame toliau – Švč. Sakramento adoracijai giesmės „Tegul būna garbinamas“, „Šventas Dieve“, „Prieš taip didį Sakramentą“ – harmonizuotos J. Naujalio. Bažnytinėse procesijose kiekvieno mėnesio pirmais sekmadieniais skamba „Viešpatie Jėzau“ ir t. t. Per Kalėdas tikrai giedosime „Tyliąją naktį“, „Sveikas, Jėzau, gimusis“. Muzika – J. Naujalio. Kompozitoriaus harmonizuotos giesmės – „Gul šiandieną“, „Piemenėliams“. ir adventinė bažnytinė muzika – J. Naujalio. Gal nebe 4 balsais, bet vis tiek giedame J. Naujalio „Rasokit dangūs“. Marijos garbei – J. Naujalio giesmės. J. Naujalis – gyvas.

Pašnekovus kalbino ir fotografavo Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.