Su menininku Jonu Meku

2017-12-15 | Kategorija: Susitikimai

Išeivijos menininko Jono Meko nepamiršo ir „Rovėjos“ bendruomenė.

„Rovėjos“ bendruomenės namuose paminėjome kraštiečio išeivijos menininko Jono Meko 95-ąsias gimimo metines. Renginys prasidėjo ištraukomis iš rinkinio „Semeniškių idilės“. Prisiminimais apie menininką pasidalino J. Meko dukterėčios. Jos parodė filmuotą medžiagą apie kūrėją, Jono ir Adolfo Mekų kelionę Lietuvos link, jų viešnagę gimtuosiuose Semeniškiuose. Klausėmės ir paties poeto skaitomo eilėraščio iš dvidešimt penktos idilės „Vaikai“. Paprastais, jautriais, ilgesio žodžiais su meile gimtajai žemei, jos žmonėms į širdis įtaigiai prabilo pats autoriaus balsas: „Kur jūs, šviesiaplaukiai vienkiemių vaikai, / Kur eidavom, sustodami šalia kiekvieno griovio, / Kur bėgdavome į mokyklą – su mažyčiais medžio karmonėliais…/

Išklausėme draugų, pažįstamų, kaimynų pasakojimus apie jo ir jo šeimos gyvenimą Semeniškiuose. Vartėme albumą, kurį atnešė J. Meko dukterėčios. Albume ir filmuotoje medžiagoje išvydome ne vieną pažįstamą veidą, kaimo vietovę. Renginio dalyviai šio krašto gyventojai atpažino aprašytus žmones, prisiminė juos, jų darbus.

Surengėme poeto, prozininko, filmų kūrėjo Jono Meko išleistų knygų parodą. Mažieji mūsų dailininkai Unė Pugžlytė ir Gustas Plepys pristatė savo piešinius žiemos tematika.

Šiekštininkų kaimo bendruomenė mums padovanojo koncertą su linksmais pokštais, dainomis ir šokiais.

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.