Pareigos

2017-12-15 | Kategorija: Krašto naujienos

Nemunėlio Radviliškio Onos Milienės globos namuose – nauja direktorė. Nuo pat įsikūrimo globos namams vadovavusį Liudviką Pleškį pakeitė Asta Paplauskienė. Informacinių technologijų mokytoja. Globos namams – 21 metai. Šiuo metu čia gyvena 23 globotiniai.

Vienas komentaras to “Pareigos”

  1. Buvę endradarbiai parašė:

    Sveikinu Astą su naujomis atsakingomis pareigomis. Asta tikrai geras, mielas, sąžiningas Žmogus. Linkiu stiprybės ir kantrybės naujame darbe

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.