LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėka

2017-12-13 | Kategorija: Krašto naujienos

Baigėsi mano organizuojamo Vaikų ir moksleivių konkurso knygos, skirtos 100-osioms Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms pažymėti, kūrybinių darbų pristatymo laikas. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir dėkoju Jums, jaunieji biržiečiai, o taip pat Jūsų mokytojams, kad taip gausiai atsiliepėte į mano kvietimą tokiu ypatingu būdu paminėti artėjantį mūsų valstybės jubiliejų. Konkursui pateikta 405 dailės kūriniai iš 21 ugdymo įstaigos ir 392 eilėraščiai bei prozos kūriniai iš 11 mokyklų. Labai gaila, bet visų Jūsų darbelių, dėl didelės apimties, negalima sutalpinti į vieną knygą. Dėkoju dailės mokytojoms metodininkėms Rimai Briedienei ir Daivai Zalogienei bei mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms, padėjusioms padaryti darbų atranką.

Stengsiuosi, kad 2018 m. vasario 16 d. knyga būtų pristatyta visuomenei ir Jums. Ramių, šiltų ir džiaugsmingų artėjančių švenčių Jums visiems!

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.