Jono Meko tėviškėje atidengtas atminimo akmuo

2017-12-03 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Postamente įmūrytos Mekų sodybos plytos. ©selonija

Nors Jono Meko 95-ių metų jubiliejus bus per Kūčias, biržiečiai jau pradėjo švęsti. Gruodžio 1-ą dieną Semeniškiuose, J.Meko tėviškėje, atidengtas paminklinis akmuo, įamžinantis ir beveik išnykusį kaimą, ir garsųjį menininką.

Nors tokiu metu Lietuvoje dažniausiai būna pilkas ir drumzlinas ruduo, paminklo atidengimo šventėje, tarsi Mekui paprašius, snyguriavo, o aplink plytintys laukai per naktį pasidengė kad ir plonyte, bet visgi sniego plutele.

Biržų rajono savivaldybės J.Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė džiaugėsi, kad paminklas, primenantis garsųjį žemietį ir jo tėviškę, pastatytas ne po mirties, kaip paprastai būna, bet dar kūrėjui esant gyvam. Ji papasakojo susirinkusiems, kaip gimė idėja pastatyti būtent tokį akmenį. Anot V.Vorienės,  J.Mekas labai norėjo, kad būtų įamžintas jo gimtasis kaimas. Biržiečiai įvykdė šį norą, kartu pagerbdami ir paties kūrėjo jubiliejų – kaimui skirtas paminklas pavadintas vienu garsiausių J.Meko kūrinių – Semeniškių idilės, akmenyje iškaltas poeto autografas, o ant akmens puikuojasi mėgiamas J.Meko atributas – skrybėlė.

Jono Meko dukterėčios ir meras V.Valkiūnas. ©selonija

Iškilmėse kalbėjęs Biržų meras V.Valkiūnas teigė, kad J.Mekas gerokai skyrėsi nuo ūkyje likusio brolio Kosto, tvirtinusio, pasak mero, kad Jonas niekada nenorėjęs žemės dirbti, o vis skaitydavo knygas. ,,Visiems gyvenime yra šansas: jei nenori dirbti žemės, gali kurti eiles,“ – reziumavo V.Valkiūnas, prisipažinęs, kad  ne visi avangardą supranta.  

Iškilmių organizatoriai dėkojo visiems, kas savo idėjomis ir darbu prisidėjo prie atminimo akmens atsiradimo – tai paminklas  ne tik garsaus žemiečio tėviškei, bet ir bendruomeniškumo dvasiai, suvienijusiai ūkininkus, kultūrininkus ir valdžios atstovus.

Paminklą nuo idėjos iki realizavimo kūrė daug žmonių. ©selonija

Idėja statyti akmenį priklauso Parovėjos vyr. bibliotekininkei  Irenai Patkauskienei.

Susieti kaimo atminimą su J.Meko eilėmis  pasiūlė vicemerė Irutė Varzienė – jai priklauso užrašo Semeniškių idilės idėja.

Nerūpestingai ,,užmesti“ ant akmens skrybėlę pasiūlė  TIC direktorė Raminta Indriulėnienė.

Akmenį kalė Rolandas Simėnas.

Skrybėlę sukūrė Vytas Jareckas.

Ūkininkai Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai padovanojo akmenį.

Žemės savininkas Marius Jukonis priėmėm akmenį į savo valdą.

Akmenį kėlė Nerijus Variakojis  ir Donatas Tamulėnas.

 Vitalis Laumė parūpino techniką, o Gitautas Januševičius  vežė akmenį.

Parovėjos seniūnijos darbuotojai  Saulius Birinis, Egidijus Punys ir Petras Drevinskas (vadovavo darbams) paruošė priėjimą prie akmens ir akmens pamatą.

Darbus koordinavo Parovėjos seniūnė Gailutė Tamulėnienė.

Elzės ir Povilo Mekų kapas. ©selonija

Renginio dalyviai po iškilmių taip pat pagerbė Semeniškių kapinaitėse amžino poilsio atgulusius Jono Meko tėvus.

Akmens apdirbimas ir pastatymas finansuotas Biržų rajono savivaldybės ir Parovėjos seniūnijos lėšomis.

selonija.lt

 

Tags: , ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.