Muzikos ir dainų šventė Vabalninke

2017-11-28 | Kategorija: Susitikimai

Stanislovo Vadapolo nuotr.

Dar vienu gražiu žiedu pasipuošė Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Vabalninkas – savaitgalį vykusia ir daug gražių atsiliepimų sulaukusia muzikos ir dainų švente „Du smagu, trys – puiku“. Tai jau tradicine tampanti šventė, nes Vabalninke ji vyko jau trečią kartą. Šventėje pasirodyti panoro pasirodyti ne tik mūsų, bet ir kaimyninių rajonų dainos mėgėjai. Daug. Tad į šią šventę sutilpo tik mūsų rajono 11 auksabalsių duetų. Šilta, jauki, gražiai papuošta Vabalninko kultūros namų salė, iš pažiūros lyg ir talpi, neįveikė sutalpinti visų norinčių žiūrovų. Mat paskelbus apie renginį, tą pačią dieną bilietai buvo išpirkti.

Renginio organizatorė ir vedėja Vabalninko kultūros namų meno vadovė Audronė Stapulionienė pristatė į šventę atvykusius svečius.

Renginį dainomis pradėjo Domilė Sriubikienė ir Petras Matulis. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Nuotaikingomis dainomis šventę pradėjo šeimininkai Domilė Sriubikienė ir Petras Matulis.

Savo skambančiais it lakštingalos balsais, šypsena, apranga, paprastais dainų posmais žavėjo gaižiūnietės Vida Jasinevičienė ir Edita Liuizienė.

Su Rima Bitiniene ir Irina Šakuro skaitytojus jau buvo supažindinęs „Biržiečių žodis“. Dabar žiūrovai turėjo progos paklausyti nuotaikingai atliekamų populiarių baltarusių dainų, pasigėrėti dainininkių tautiniais drabužiais.

Scenoje Vida Jasinevičienė ir Edita Liuizienė. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Ne naujokas Vabalninko scenoje Jonas Strunkis. Tačiau šį kartą, susirgus kupreliškiečių dueto dainininkei, jiedu su Rasa Valentėliene žavėjo skambia daina ir muzika.

Apie papilietes dainininkes daugelis jau buvo girdėjęs. Tad ir dabar sulaikę kvapą klausėsi ir žavėjosi Vigilijos Macienės ir Ingridos Zvilnaitės skambančiais balsais, joms dėkojo karštais plojimais.

Iš Pačeriaukštės sulaukėme net dviejų duetų: Vilitos Vasiliauskienės ir Audros Jovaišienės bei nuotaikingo mišraus dueto: Vilitos Vasiliauskienės ir Justo Kavolio. Visose duetų šventėse dalyvauja Obelaukių dainininkės Danutė Semenovienė ir Malvina Varnienė. Nepasikuklino Vabalninko scenoje pasirodyti ir duetas iš pačių Biržų – Nomeda Grigaliūnienė ir Sandra Lazorienė. Susikaupusi salė klausėsi Biržų instrumentinio trio „Moderato“ grojamos muzikos.

Renginį pradėjo ir baigė patys vabalninkiečiai, jų instrumentinis ansamblis ir dainininkai Petras Matulis su Eduardu Juknevičiumi. Ypač žiūrovams patiko gitaristo Eduardo sukurta humoristinė daina.

Dainuoja obelaukietės Danutė Semenovienė ir Malvina Varnienė. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Į sceną suėjo visi dainininkąi ir užtraukė bendrą dainą „Mūsų dienos kaip šventė“. Žiūrovai sustoję plojo, dėkojo, o kas mokėjo – pritarė dainai. Visiems dainininkams buvo įteikti padėkos raštai, o vadovams – pagal užsakymą pagamintos statulėlės – mikrofonai.

Kultūros namų darbuotojai, renginio organizatorė Audronė Stapulionienė dėkojo rėmėjams (Seimo nariams Viktorui Rinkevičiui ir Audriui Šimui, Vabalninke esančios parduotuvės „Gėlių pieva“ vadovui Nerijui Pranciliauskui, Vabalninko bendruomenei, Astai Brazdžiūnienei, Stasei Valintėlienei ir kitiems). Nuolatinis renginių įamžintojas Stanislovas Vadapolas buvo pasveikintas su gimtadieniu, o tautodailininkas Vydas Vareika jam įteikė dekoratyvinį šaukštą.

Kultūros namų vestibiulyje buvo galima pasigėrėti Biržų „Kraitės“ klubo narių Viktorijos Petrauskienės ir Genovaitės Mikalajūnienės kryželiu siuvinėtais paveikslais.

Dainininkai ir vadovai renginį aptarė bendraudami prie kuklių vaišių stalo, išdžiūvusius balsus drėkindami arbata, kava.

Algirdas GARBAUSKAS

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.