Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku paskirtas Audrys Antanaitis

2017-11-21 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

 

Audrys Antanaitis Biržų miesto šventėje 2014 m. teikė A.Macijausko premiją

Seimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos VLKK pirmininku paskyrė Audrį Antanaitį. Už šį nutarimą balsavobalsavo 58, prieš – 25, susilaikė 4 Seimo nariai (slaptu balsavimu). Tuo pačiu Seimas atleido iki šiol VLKK pirmininkės pareigas ėjusią Daiva Vaišnienę.

Prieš tai Seime buvo paskirti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) nariai. Jais tapo: Daiva Aliūkaitė, Audrys Antanaitis, Albina Auksoriūtė, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušis, Jūratė Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Lina Murinienė, Bonifacas Stundžia, Andrius Utka, Daiva Vaišnienė, Vidas Valskis, Jolanta Vaskelienė, Rasuolė Vladarskienė, Vilma Zubaitienė.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.