Remontuosim Lamokėlių koplyčią

2017-10-31 | Kategorija: Istorija ir žmonės

Lamokėlių koplyčiai geradarių aukomis bus keičiami langai, šoninės durys, perdažytas stogas. Reginos Vaičekonienės nuotr.

„Biržiečių žodžiui“ išspausdinus publikaciją „Pūva Lamokėlių koplyčios langai“ sujudo Meilūnų kaimo bendruomenė. Penktadienį aktyvas rinkosi į susirinkimą. Visi – už tai, kad būtų pakeisti nauji langai, šoninės durys, perdažytas stogas.

Meilūnų bendruomenės pirmininkė Regina Dževečkienė susirinkime pripažino: iš tolo koplyčia atrodo gražiai, bet… Pasirodžius „Biržiečių žodyje“ publikacijai apie pūvančius koplyčios langus, pirmininkė apžiūrėjo koplyčią iš arčiau ir įsitikino: ne taip jau gražu…

– Koplyčia – mūsų paguoda ir gyvenvietės papuošalas. Ir pirmąją, ir antrąją koplyčią pastatė savo lėšomis ir rankomis mūsų proseneliai, seneliai, tėvai. Atėjo ir mūsų eilė pasirūpinti koplyčios likimu, ją padovanoti kitoms kartoms, – kalbėjo bendruomenės pirmininkė Regina Dževečkienė.

Reginos Dževečkienės paskaičiavimais, koplyčios nauji langai ir šoninės durys kainuotų daugiau kaip 2 tūkstančius 100 eurų. Tuo pačiu reikėtų perdažyti stogą, prikalti atšokusias lenteles. Perdažyti reikėtų ir pačią koplyčią. Darbus planuojama pradėti nuo pavasario. Reginos žodžiais, ji jau surado ir meistrą.

Meilūnietės Dalinos Urbonienės žiniomis, kapinaitėse – apie 70  pažįstamų vietinių Meilūnų, Lamokėlių, Upeliškių, Ilgalaukių buvusių gyventojų kapaviečių. Lamokėlių kapinaitėse ilsisi ir tolimesnių – Svilių, Geidžiūnų, Nausėdžių, Vabalninko miestelio mirusiųjų. Amžino poilsio į šeimos kapavietę grįžta panevėžiečiai, kupiškėnai, biržiečiai.

– Bandžiau kalbinti kai kurių bendruomenių pirmininkus, kad jie paskleistų tarp gyventojų žinią, kad rinksime aukas koplyčios remontui. Jie man pažadėjo, – pasakojo Regina Dževečkienė. Ir pridūrė: – Vieni gal galės paaukoti daugiau, kiti – mažiau. Lauksime ir savanorių, kurie pasisiūlytų į talką. Juk atsiras papildomų darbų, reikės koplytėlę paruošti dažymui ir t. t.

Verslininkė Rita Stačkūnienė siūlė: patirties reikėtų pasisemti iš Gaižiūnų bendruomenės pirmininko Adolfo Jasinevičiaus. Prieš kelerius metus jam pavyko sutelkti žmones ir atnaujinti Deikiškių koplyčią.

Pasigirdo pasiūlymų: gal aukos sumą reikėtų konkretizuoti, pavyzdžiui, nustatyti pagal šeimos kapaviečių skaičių? Aukotojų sąrašą su jų parašais reikėtų paviešinti, kad jie patys, jų giminaičiai susipažintų. Gal šiuos sąrašus kaip relikviją saugoti koplyčioje?

Meilūnų bendruomenė dėkinga bibliotekininkei, dabartinei seniūnaitei Sandrai Bieliauskienei: pradėjusi dirbti bibliotekoje ji pasiryžo surinkti ir užrašyti prisiminimus apie Lamokėlių koplyčią. Prisiminimus rinko ir pildė keliasdešimt metų. Tai vienintelė Biržų rajono kaimo bendruomenė, kuri gali didžiuotis autentiškais, iš pačių liudytojų lūpų dar išgirstais ir patvirtintais faktais. Apie Lamokėlių koplyčią bibliotekininkės Sandros rūpesčiu sukurtas ir filmas.

Taip atrodė 1726 m. parapijiečių lėšomis pastatyta koplyčia.

Sandra Bieliauskienė susirinkime priminė Lamokėlių koplyčios istoriją. Įdomu buvo susipažinti ir su senomis šimtametėmis nuotraukomis. Pirmoji koplyčia Lamokėliuose pastatyta 1726 metais. Perstatyta 1928 metais. Kolūkių metais koplyčia remontuota vietinių žmonių lėšomis. Langai koplyčioje keisti prieš keliasdešimt metų. Juos padarė upeliškietis Kulbis. Jam talkino kaimynas Bagdonavičius.

Šiais metais Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia įtraukta į turistinį maršrutą  „Biržų krašto medinės bažnyčios ir koplyčios“. Ją lanko turistai.

Lamokėlių koplyčioje pavasarį švenčiami tituliniai Šv. Jurgio, rudenį – Šv. Pranciškaus atlaidai. Prieš kelerius metus gegužės mėnesį tikintieji čia rinkdavosi į gegužines pamaldas. Išlikusi sena tradicija šioje koplyčioje šarvoti ir mirusiuosius. Kasmet per Vėlines seniūnaitė Sandra Bieliauskienė koplyčią išpuošia įvairiomis kompozicijomis ir surengia trumpą mirusiųjų pagerbimo popietę. Po popietės kunigas aukoja šv. Mišias. Lamokėlių koplyčioje šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 2 d. 13 val.

 Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.