Pūva Lamokėlių koplyčios langai

2017-10-17 | Kategorija: Krašto naujienos

Vabalninko krašto koplyčios šiemet sulaukė išskirtinio dėmesio. Koplyčiose vyksta ne tik tradiciniai atlaidai. Koplyčias lanko ir turistai. Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka nuo šių metų vasaros kviečia į literatūrinį maršrutą „Dideli Vabalninko lygumų žmonės“. Rudeniop į koplyčias vedė ir muziejininkų turistinis maršrutas „Biržų krašto medinės bažnyčios ir koplyčios“. Visi žavisi šio krašto koplyčiomis. Bet niekam nerūpi, kad, pavyzdžiui, Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčios langai išpuvę. Praeis kiek laiko – ims byrėti stiklai.

VAIZDAI. Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia iš tolo atrodo gražiai.

Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčią nuo vasaros pradžios aplankė penkios ekskursantų grupės. Apie 200 žmonių. Meilūniečiai šiltai sutinka ir išlydi bendruomenės svečius: vaišina „čiupka“, iškepa kaimiškos naminės duonos. Vyr. bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė išsamiai ir įdomiai pasakoja koplyčios istoriją. Alkakalnis, ornamentuoti kryžiai, pavyzdingai ir skoningai tvarkomos kapinaitės svečiams palieka įspūdį. Jie žada dar kartą čia sugrįžti su savo šeimos nariais, bičiuliais. Tuo labiau, kad literatūrinis maršrutas nenutrūks, bus tęsiamas ir kitais metais.

Pasak vietinių žmonių, Lamokėlių koplyčia pastatyta parapijiečių lėšomis. Vieni prisidėjo darbais, kiti – pinigais. Paskutinį kartą remontas atliktas dar kolūkiniais metais. 1990-aisiais išgražintas koplyčios vidus, iškaltos lubos ir t. t. Koplyčia perdažyta. Tai pačių žmonių, buvusio jau amžiną atilsį Vabalninko seniūnijos seniūno Stepo Gudo, Vabalninko parapijos klebono Povilo Miškinio nuopelnas. Vietinių kaimų gyventojai prisidėjo lėšomis, o seniūnija – darbu. Bet praėjo 27 metai, ir koplyčia šaukiasi pagalbos. Langai pūva. Į kai kuriuos rėmus jau ir pirštas lenda. Rizikinga valyti koplyčios langus. Pabirs stiklai…

– Išpuvę ne tik koplyčios langai. Mažosios šoninės durys irgi trūnija, sunkiai užsidaro, vos užsirakina. Reikėtų ir jas keisti. Koplyčią, kaip pasakojama, pastatė parapijiečiai savo jėgomis. Išeitų, kad ir vėl ją reikia mums tvarkyti savo lėšomis. Klausimas tik vienas, ar ji neįtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą? Tuomet negali piršto judinti. Lentos jokios prie koplyčios nėra, kad tai valstybės saugomas objektas. Jeigu Lamokėlių koplyčia ir ne valstybės saugomas objektas, elgtis reikia apgalvotai. Koplyčios langai autentiški, tokie ir turėtų po remonto išlikti. Plastikinių nesudėsi, – svarsto seniūnaitė Sandra Bieliauskienė.

Biržų rajono savivaldybės administracijos paminklosaugininkas Dalius Mikelionis perspėja: jeigu Lamokėlių koplyčia – kultūros paveldo objektas, dėl jos remonto reikia kreiptis į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinį padalinį. Leidimo. Bet paskelbtame Vabalninko seniūnijos teritorijos kultūros paveldo objektų sąraše Lamokėlių koplyčios nėra.

SIGNALAI. Reikia gelbėti koplyčios langus. Jie pūva. Ir šoninės durys – sutrūnijusios.

Vabalninko seniūnijos seniūnė Lilija Vaitiekūnienė šiuo metu atostogauja. Ją pavaduojantis seniūnijos specialistas Vitalijus Remeika tvirtina: apie pūvančius koplyčios langus jis pirmą kartą girdi. Niekas nepranešė.

– Gal seniūnė ir žino. Neseniai vaikščiojau po Lamokėlių kapinaites, bet neatkreipiau dėmesio. Nuvažiuosiu kitą savaitę pasižiūrėti. Pavojinga. Stiklas gali kam nors ant galvos užkristi. Bet su langų remontu sudėtinga. Išlaidos didžiulės. Seniūnijos darbininkai koplyčiai langų nepadarys, reikės ieškoti meistrų, skelbti darbams viešuosius pirkimus, – susirūpina Vitalijus Remeika. Bet po valandos vėl paskambina ir paaiškina: – Koplyčia – ne mūsų balanse. Seniūnijai priklauso tik kapinės, kapinių tvoros, vartai. Lamokėlių vartams stogelį reikėtų skardinti, bet darbas sudėtingas ir niekas nenori prisiimti, – pasiguodžia seniūnijos specialistas. Ir pataria šiuo klausimu kreiptis į Vabalninko parapijos kleboną Edmundą Rinkevičių. Koplyčia priklauso parapijai.

Vabalninko parapijoje tikintiesiems dar tik kelis mėnesius patarnaujantis kunigas Edmundas Rinkevičius spalio mėnesį per Šv. Pranciškų Lamokėlių koplyčioje lankėsi ir aukojo šv. Mišias. Po jų bendravo su parapijiečiais. Niekas jam neužsiminė apie koplyčios problemas.

Meilūnų kaimo bendruomenės pirmininkė Regina Dževečkienė artimiausiu metu žada susitikti su seniūnaite Sandra Bieliauskiene ir aptarti Lamokėlių koplyčios būklę. Paskui šauks bendruomenės narių susirinkimą.

– Mes už visus nenuspręsime. Gal reikėtų parduotuvėje, pieno supirkimo punkte, bibliotekoje išplatinti anketas ir surinkti žmonių nuomones, pasiūlymus. Koplyčia mums reikalinga. Švenčiami atlaidai, šarvojama. Retai, bet koplyčioje teikiami ir Krikšto, Santuokos sakramentai. Koplyčia parapijiečių lėšomis pastatyta ir vėl, matyt, parapijiečių lėšomis teks ją tvarkyti. Manyčiau, kad kiekvienas, kurio artimieji Lamokėlių kapinaitėse ilsisi, paaukotų. Bet pirmiausia mums reikėtų susirasti atsakingus, sumanius meistrus ir su jais aptarti, kiek viskas kainuos, – „Biržiečių žodžiui“ kalbėjo Regina Dževečkienė.

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Reginos Vaičekonienės nuotr.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.