„Muoriškių pilkapiai“ pristatymas

2017-10-17 | Kategorija: Renginiai

Spalio 25 d., 17 val. 30 min., Biržų pilies Arsenale vyks mokslinio – informacinio leidinio „Muoriškių pilkapiai“ pristatymas. Šis pilkapynas yra vienintelis Biržų rajone pilnai ištirtas III – IV a. laidojimo paminklas, kurio fragmentiška tyrimų medžiaga buvo paskelbta įvairiuose Lietuvos bei užsienio moksliniuose leidiniuose ir straipsniuose.

Kultūros paveldo departamento finansuoto projekto rezultatas – gausiai iliustruotas leidinys, kuriame sudėta visa archyvinė medžiaga, pateikta laidosenos analizė ir rekonstrukcija bei parengtas Biržų krašto muziejuje „Sėla“ saugomų radinių katalogas.

Po pristatymo visi  renginio dalyviai gaus „Muoriškių pilkapiai“  leidinį dovanų.

Renginys nemokamas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.