Atminimo renginys

2017-10-17 | Kategorija: Krašto naujienos

Praėjusį sekmadienį atidengta atminimo lenta, skirta 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų Nemunėlio Radviliškio valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalieriams bei savanoriams. Nemunėlio Radviliškio žmonės pagerbė savo krašto didvyrius malda, šūvių salvėmis, daina ir gražiais žodžiais.

Paminklą laimina Evangelikų reformatų kunigė Sigita Veinzierl, šventina katalikų kunigas Ernestas Želvys.

Iš pat ryto Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčioje žmonės maldas skyrė savo krašto patriotams – savanoriams. Pamaldoms vadovavo kunigė Sigita Veinzierl. Vidurdienį šv. Mišias už savanorius katalikų bažnyčioje aukojo kunigas Ernestas Želvys.

Renginį prie paminklo vedė Dalia Matusevičienė. Ji pakvietė žmones sugiedoti Lietuvos tautišką giesmę. Paminklinę lentą radviliškiečiai pastatė miestelio centre, simboliškai, po mediniu kryžiumi. Paminklą palaimino evangelikų reformatų kunigė Sigita Veinzierl, pašventino katalikų kunigas Ernestas Želvys. Jis sakė, jog jo vienintelis noras, kad žmonės vieni kitus mylėtų dabar, o ne tuomet, kai jų vardai užrašomi atminimo lentose.

Paminklinę lentą atidengė rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius.

Paminklą Nemunėlio Radviliškyje atidengė rajono meras Valdemaras Valkiūnas ir Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius. Kalbėjo Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas. V. Rinkevičius gyrė biržiečius, jog jie nedelsdami, ramiai įgyvendino Viliaus Kavaliausko idėją įamžinti savanorių atminimą. A. Šimas linkėjo, kad paminklo atidengimo šventėje dalyvaujantiems savanoriams niekuomet netektų nukreipti ginklo į priešus, kad konfliktai būtų sprendžiami diplomatija ir žodžiu.

  1. Valkiūnas taip pat dėkojo Nemunėlio Radviliškio žmonėms, V. Kavaliauskui už savanorių įamžinimą.
  2. Varzienės žodžiuose atsispindėjo svarbiausia: ar paminklas bus kviečiantis, priklauso nuo mūsų pačių. Pats geriausias dalykas prie paminklo matyti sustojusį maldai žmogų ar uždegtą liepsnelę.

Šventėje skambėjo „Santakos“ ansamblio dainos, nuaidėjo savanorių karių šūvių salvės už Lietuvą, jos didvyrius ir šio krašto žmones.

Dainuoja „Santakos“ ansamblis.

Visos ambicijos, politinės rietenos nublanksta skaitant juodo marmuro lentoje iškaltas pavardes patriotų, kuriems rūpėjo tėvynės laisvė ir graži visų mūsų ateitis: Vyčio Kryžiaus kavalieriai Juozas Lanskoronskis, Pranas Pučekas, Jonas Taura, savanoriai Kostas Gavėnas, Augustas Pipinė, Jonas Pipynė, Bernardas Sakalauskas, Petras Žemaitis.

Pagerbti savo krašto didvyrių susirinko didelis būrys Nemunėlio Radviliškio krašto žmonių.

 

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.