Įamžinti nepriklausomybės kovų savanoriai

2017-10-10 | Kategorija: Įžvalgos

Įamžinti nepriklausomybės kovų savanoriai. Editos Mikelionienės nuotr.

Prie Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios atidengta atminimo lenta 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų Pabiržės valsčiaus Vyčio Kryžiaus kavalieriams bei savanoriams. Tai jau trečias iš penkių atminimo ženklų mūsų rajone, kuris iškilmingai atidengiamas laisvės kovų dalyviams.

Simboliška, jog savanorių atminimas visoje Lietuvoje įamžinamas pasitinkant Lietuvos šimtmečio jubiliejų. Idėjos autorius – žurnalistas Vilius Kavaliauskas. Dėl asmeninių priežasčių atvykti į atminimo lentos atidengimo iškilmes Pabiržėje jis negalėjo, tačiau visiems perdavė linkėjimus ir padėkos žodžius. V. Kavaliausko idėjai pritarė  ir ją įgyvendinti ėmėsi „Sėlos“ muziejus. Muziejaus darbuotojai inicijavo susitikimus su seniūnais, rajono valdžios atstovais ir konkretūs darbai įsibėgėjo. Muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė surinko savanorių pavardes, kurios buvo iškaltos penkiose mūsų rajone pastatytose atminimo lentose.

Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas A. Neverauskas ir Pabiržės švč. Trejybės bažnyčios klebonas K. Balsys. Editos Mikelionienės nuotr.

Iškilmės Pabiržėje prasidėjo Švč. Trejybės bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Algis Neverauskas. Pamoksle kunigas kalbėjo apie pareigą, pašaukimą ir jo svarbą: ar tai būtų gydytojo, ar mokytojo, ar laisvės gynėjo pašaukimas. Kalbėjo apie pagarbą tiems žmonės, kurie, palikę darbus, šeimas, jautė pareigą ginti savo kraštą.

Pagerbti laisvės kovų gynėjų į Pabiržę suvažiavo daug žmonių.

Šioje lentoje įamžinti Vitalijos Sarsevičienės ir Edmundo Drevinsko seneliai. Editos Mikelionienės nuotr.

Svarbūs šio renginio dalyviai – savanorių giminaičiai. Renginio vedėja Melanija Vaičiulienė žodį suteikė savanorio Edvardo Kavaliausko anūkui Edmundui Drevinskui. Jis trumpai papasakojo atsiminimus apie senelį, kuriuos girdėjo iš savo mamos Onos Drevinskienės. Pasak E. Drevinsko, jo senelis kariavo dvejus metus, grįžo į Daumėnų kaimą, ten gavo žemės. Turėjo kalvę. Sovietmečiu vykusi melioracija sunaikino sodybą. E. Kavaliauskas mirė 1947 m., palaidotas Pabiržės kapinaitėse.

Edmundas Drevinskas į iškilmes atvyko kartu su Gitana Urmoniene, dar viena savanorio E. Kavaliausko anūke.

Vitalijos Sarsevičienės senelis Antanas Klepeckas taip pat įamžintas atminimo lentoje.

Gitana Urmonienė ir Edmundas Drevinskas savanorio Edvardo Kavaliausko anūkai. Editos Mikelionienės nuotr.

Savanorių atminimas buvo pagerbtas tylos minute. Paminklinę lentą atidengė meras V. Valkiūnas ir savanorio E. Kavaliausko anūkas E. Drevinskas. Atminimo lentą pašventino Pabiržės klebonas Kostas Balsys.

Renginyje dalyvavo Seimo nariai V. Rinkevičius ir A. Šimas. A. Šimas paprieštaravo klebono A. Neverausko minčiai, jog atminimo lentoje yra tuščios vietos, kur bus galima įamžinti didvyrius jei, reikalui esant, už tėvynę vėl būtų pralietas kraujas. A. Šimas kalbėjo, jog nenorėtų, kad vėl lietųsi kraujas, visus konfliktus galima išspręsti diplomatinėmis priemonėmis.

Į iškilmių dalyvius kreipėsi rajono meras V. Valkiūnas, vicemerė I. Varzienė. Vicemerė sakė, jog Lietuvoje turėtų atsirasti 300 tokių atminimo ženklų, 60 iš jų jau pastatyti. Biržų rajone bus atidengtos penkios atminimo lentos. Biržai – viena iš nedaugelio savivaldybių, kuri biudžeto lėšomis finansuoja šį projektą. Žmonių aukų surinkta apie 1000 eurų. Vicemerė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šių atminimo ženklų pastatymo ir savo lėšomis, ir darbu. Ji dėkojo Savivaldybės administracijos  paminklosaugininkui D. Mikelioniui, dirbusiam visą techninį darbą, muziejininkei S. Kubiliūtei ir visam „Sėlos“ muziejaus kolektyvui, džiaugėsi „Žemynos“ dainomis šiame renginyje, šaulių, karių savanorių dalyvavimu ir t. t.

Editos Mikelionienės nuotr.

Prie atminimo lentos buvo uždegtos žvakutės. Biržų krašto žmonės nepamirš Vyčio Kryžiaus kavalierių Juozo Garjonio, Juro Jurgio Kubiliaus, Alekso Melnikonio, Edvardo Rulinsko, savanorių Antano Drevinsko, Jono Gervės, Povilo Gilio, Kazio Gintauto, Alekso Jovaišos, Leono Kateivos, Edvardo Kavaliausko, Antano Klepecko, Petro Kubiliaus, Jurgio Mulevičiaus, Kazio Stapulionio. Jiems kariai savanoriai skyrė salves: už savanorius, laisvę ir Lietuvą.

Pabiržės seniūnės pavaduotoja V. Morkvėnienė renginio dalyvius pakvietė į Pabiržės bendruomenės namus sušilti prie židinio, pabendrauti prie arbatos ar kavos puodelio.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

 

Tags: ,

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.