Sveikinimas

2017-10-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Kasmet spalio 10-ąją minime Vietos savivaldos dieną. Ta proga nuoširdžiai  sveikinu visus Lietuvos savivaldybių vadovus, tarybų narius, savivaldybių tarnautojus ir darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius, savivaldybių nevyriausybinių organizacijų atstovus, ir visus savivaldybėse gyvenančius  žmones. Labai vertinu Jūsų pastangas ir darbą, prisidedant prie savo bendruomenių, savivaldybių, o tuo pačiu  ir Lietuvos puoselėjimo. Jūsų darbas reikalauja sugebėjimo spręsti sudėtingus gyvenimo iššūkius, plėtojant  ir įgyvendinant įvairius projektus, rūpinantis savo gyventojų gerove. Skatinkime piliečius kuo daugiau įsitraukti į visuomenės valdymo procesą ir sprendimų priėmimą savivaldos bendruomenei rūpimais klausimais.  Nepamirškime, kad tik  nuo mūsų visų priklauso, kokią savivaldą turime ir kokia ji bus ateityje.

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.